ทะเบียนวัดในประเทศไทย เรียงตามจังหวัด

จังหวัด ชื่อวัด ที่ตั้ง หมู่ ตำบล เขต ภาค นิกาย
กระบี่ กระบี่น้อย กระบี่น้อย ม. 6 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เกาะลันตา ศรีรายา ม. 2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ แก้วโกรวาราม ปากน้ำ ม. 1 ปากน้ำ เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เขาคราม เขาไม้แก้ว ม. 4 เขาคราม เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เขาดิน เขาดิน ม.4 หน้าเขา เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เขาต่อ ม. 4 เขาต่อ ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เขาพนม ห้วยเสียด ม. 5 เขาพนม เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เขาล่อม ม.1 เขาใหญ่ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองขนาน คลองขนาน ม. 5 คลองขนาน เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม ม. 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองพน คลองพน ม. 1 คลองพน คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองแรด คลองแรด ม.7 คลองพน คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองสน คลองสน ม. 6 อ่าวนาง เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ คลองใหญ่ คลองใหญ่ ม. 6 ทับปริก เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ควนสบาย ตลาดเก่า กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ควนใหม่ ควน ม. 4 พรุดินนา คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โคกเคี่ยม ห้วยมัด ม.2 ห้วยยูง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โคกแซะ ม. 3 คีรีวง ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โคกยาง โคกยาง ม. 4 โคกยาง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เจริญทรวงศ์ เสม็ดจวน ม.2 ดินอุดม ลำทับ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เจริญราษฎร์ศรัทธา คลองยา ม.3 คลองยา อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เฉลิมพนมเขต กอตง ม. 1 เขาดิน เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ชมพูศรีรัตนบรรพต ม. 2 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก ภาค 17 ธรรมยุต
กระบี่ ช่องแบก ม. 1 เขาเขน ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ถ้ำโกบ ถ้ำโกบ ม. 1 หน้าเขา เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ถ้ำทิพย์ปรีดาราม ถ้ำเสือ ม.5 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ถ้ำวารีริน ม. 2 คีรีวง ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ถ้ำเสือ หน้าชิง ม. 1 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ทรายขาว ทรายขาว ม. 2 ทรายขาว คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ทับปริก ทับปริก ม. 5 ทับปริก เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ท่านุ่น ท่านุ่น ม. 4 เหนือคลอง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ทุ่งปรือ ทุ่งปรือ ม. 4 พรุเตียว เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ธรรมวุชสรณาราม คลองเสียด ม. 6 ปกาสัย เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ นทีมุขาราม ม. 1 ปลายพระยา ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ นาเหนือ (แหลมสัก) ม. 2 นาเหนือ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ นิคมวราราม คลองไร่ ม.6 คลองยา อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ในช่อง ในช่อง ม. 2 ทับปริก เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ในสระ ในสระ ม. 1 เขาทอง เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บางคราม บางคราม ม. 4 คลองท่อมเหนือ คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บางเงิน ม. 7 ปลายพระยา ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บางโทง ม. 3 นาเหนือ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บางผึ้ง บางผึ้ง ม. 5 โคกยาง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บางเหียน ม. 6 ปลายพระยา ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บ้านตัวอย่าง บ้านตัวอย่าง ม.3 เขาเขน ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ บ้านนา ม. 6 เขาต่อ ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ปกาสัย ปกาสัย ม. 1 ปกาสัย เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ปานุราชประชาสรรค์ หลังแขวง ปากน้ำ เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ป่าศิลาสวัสดิ์ หินราว ม. 1 แหลมสัก อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ พรุดินนา พรุดินนา ม. 2 พรุดินนา คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ พรุเตย พรุเตย ม. 4 เพหลา คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ พรุเตียว ม. 1 พรุเตียว เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ พานิชรัตนากุล เหนือคลอง ม. 2 เหนือคลอง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ เพหลา เพหลา ม.1 เพหลา คลองท่อม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โพธิ์แก้วประสิทธิ์ โคกคา ม.7 สินปุน เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โพธิ์พัฒนา โคกหาร ม.2 โคกหาร เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โพธิ์เรียง โพธิ์เรียง ม. 3 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โพธิ์เลื่อน ควน ม. 2 เขาพนม เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ไพรสณฑ์ ม. 3 เขาใหญ่ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ภูมิบรรพต ยวนสาว ม. 9 เขาดิน เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ โภคาจุฑามาตย์ ตลาดเก่า ม. 1 กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ มะม่วงเอน มะม่วงเอน ม. 4 สินปุน เขาพนม ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ราษฎร์รังสรรค์ ม. 2 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ม.5 ลำทับ ลำทับ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ สถิตโพธาราม ม. 4 แหลมสัก อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ สหกรณ์ สหกรณ์ ม.6 คีรีวง ปลายพระยา ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ สุวรรณธาราราม สองแพรก ม. 9 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ไสไทย ไสไทย ม. 4 ไสไทย เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ หนองจิก หนองจิก ม. 2 เขาคราม เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ห้วยคราม ห้วยคราม ม. 6 ห้วยยูง เหนือคลอง ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ ห้วยโต้ ห้วยโต้ ม.4 ทับปริก เมืองกระบี่ ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ แหลมสัก ม.3 แหลมสัก อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กระบี่ อ่าวลึกเหนือ ม. 2 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก ภาค 17 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กก ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กระจัง คลองบางระมาด ม. 14 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กระจับพินิจ ถนนสายสัมพันธ์ บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กระโจมทอง คลองบางน้อย ม. 6 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กระทุ่ม ถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ม. 3 ประเวศ ประเวศ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กระทุ่มราย ถนนสุวินทวงศ์ ม. 12 กระทุ่มราย หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กลางดาวคนอง ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร กันตทาราราม คลองบางน้ำชน ตลาดพลู ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กันมาตุยาราม ถนนมังกร สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร กัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กำแพง ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 6 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กำแพง ถนนเพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กำแพง บ้านสายแวก ม.10 บางแวก ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กุนนทีรุทธาราม ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ม. 2 ดินแดง ดินแดง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร กุศลสมาคร ถนนราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร เกาะ บ้านคลองบางกอกน้อย ม. 10 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เกาะสุวรรณาราม ม.3 คลองถนน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เกียรติประดิษฐ์ ม. 11 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แก้ว ถนนจรัลสนิทวงศ์ ม. 8 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนสุขุมวิท(103) ม. 15 ประเวศ ประเวศ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร แก้วไพฑูรย์ ถนนเอกชัย ม. 10 บางขุนเทียน จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โกมุทพุทธรังสี ม.12 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไก่เตี้ย ถนนสุขาภิบาล ม. 2 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ขุมทอง คลองตาสอน ม. 5 ขุมทอง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คณิกาผล ถนนพลับพลาไชย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ครุฑ ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คลองครุ บ้านคลองครุ ม. 10 คันนายาว คันนายาว ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คลองเตยนอก ถนนเกษมราษฎร์ คลองเตย คลองเตย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คลองเตยใน ถนนสุนทรโกษา ม. 6 คลองเตย คลองเตย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คลองบ้านใหม่ คลองบ้านใหม่ ม. 6 สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คลองใหม่ คลองใหม่/ถนนรัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คุณแม่จันทร์ คลองคุณแม่จันทร์ ม. 2 ประเวศ ประเวศ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร คู้บอน ถนนคันนายาว ม. 7 บางชัน คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร โคกจ้าหล่า บ้านจ้าหล่า ม. 7 ออเงิน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โคนอน ถนนพัฒนาการ ม. 3 บางหว้า ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จตุรมิตรประดิษฐาราม บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทร์นอก ถนนรัชดาภิเษก บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทร์ใน ถนนเจริญกรุง บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทร์ประดิษฐาราม คลองบางจาก ม. 2 บางด้วน ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทรสโมสร ถนนสามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทวงศาราม(กลาง) ถนนลาดพร้าว(ซอย132) คลองจั่น บางกะปิ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จันทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จำปา คลองบางระมาด ม. 5 บางระมาด ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร จินดิตวิหาร บึงไผ่ ม.8 คลองสามวา คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เจริญธรรมาราม บ้านสายไหม ม. 5 สายไหม สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เจ้ามูล ถนนจรัลสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เจ้าอาม ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เจียระดับ บ้านลำผักชี ม. 9 ลำผักชี หนองจอก ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร แจงร้อน ม. 1 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ฉัตรแก้วจงกลณี ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ฉิมทายกาวาส ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ช่องนนทรี ถนนช่องนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ช่องลม ถนนรัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชัยฉิมพลี คลองบางแวก ม. 6 บางแวก ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชัยพฤกษมาลา ม. 4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชัยภูมิการาม จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร ชัยมงคล ถนนพระรามที่1 รองเมือง ปทุมวัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ช่างเหล็ก คลองชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชำนิหัตถการ ถนนพระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เชิงเลน - - บางขุนศรี บางกอกน้อย ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ไชยทิศ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดงมูลเหล็ก ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดวงแข ถนนจารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ดอกไม้ ถนนสาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดอน ถนนเจริญกรุง ยานนาวา สาทร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ด่าน ถนนรัชดาภิเษก บางโพงพาง ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดาวคนอง คลองดาวคนอง บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดิสหงษาราม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดิสานุการาม ถนนวรจักร วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดีดวด ถนนจรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ตรีทศเทพ บ้านพานถม พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ตะกล่ำ ม. 3 หนองบอน ประเวศ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ตะโน คลองบางจาก ม. 8 บางแวก ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ตะล่อม ม.1 คลองขวาง ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โตนด ถนนสายบางแวก ม. 1 บางแวก ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใต้ ม. 11 พระโขนง คลองเตย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไตรรัตนาราม คลองสามขา ม. 2 อนุสาวรีย์ บางเขน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม ถนนเรียบวารี ม. 11 โคกแฝด หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทอง คลองบางระมาด ม. 15 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทอง คลองเชือกหนัง ม. 8 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทอง ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองเนียม ม.6 หลักสอง บางแค ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองเพลง ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองศาลางาม ถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองสัมฤทธิ์ บ้านบึงใหญ่ ม. 18 แสนแสบ มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทองสุทธาราม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทัศนารุณสุนทริการาม ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ท่าข้าม ม. 4 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทิพพาวาส คลองลำกอไผ่ ม. 7 ลำปลาทิว ลาดกระบัง ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ทิพย์วารีวิหาร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร ภาค 1 จีนนิกาย
กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ ม. 5 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถมภ์) ถนนสุขุมวิท 103 ม. 4 ดอกไม้ ประเวศ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ทุ่งเศรษฐี บ้านทุ่งเศรษฐี ม. 8 ดอกไม้ ประเวศ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพนารี ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพนิมิตต์ บ้านสีกัน ม. 4 สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพพล คลองบางพรม ม. 14 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพลีลา ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร เทพากร ถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 ) บางพลัด บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทวราชกุญชร วชิรพยาบาล ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทวสุนทร คลองบางเขน ม. 19 ลาดยาว จตุจักร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เทวีวรญาติ ถนนวรจักร วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไทร ถนนเอกชัย ม. 2 บางขุนเทียน จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไทร บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ธรรมคุณาราม บ้านท่าข้าม ม. 9 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ถนนสุขุมวิท ม. 5 บางจาก พระโขนง ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิรตาราม ถนนเตชะวนิช ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ธาตุทอง ถนนสุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร นก คลองบางแวง คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นครป่าหมาก ถนนสุขาภิบาล ม. 2 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร นวลจันทร์ ม. 12 คลองกุ่ม บึงกุ่ม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นวลนรดิศ ม. 7 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร น้อยนพคุณ ถนนพระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร น้อยนางหงษ์ คลองบางยี่ขัน บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร น้อยใน ถนนชัยพฤกษ์ ม. 4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นาคนิมิตรราษฎร์บำรุง ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8 ม. 5 จอมทอง จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นาคปรก ถนนเทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นางนอง ถ.วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นายโรง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นารีราษฎร์ประดิษฐ์ ถนนประชาสำราญ ม.3 คลองสิบสอง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นินสุขาราม ถนนบางบอน 2 ม. 10 บางบอน บางบอน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร นิมมานรดี ถนนเพชรเกษม ม. 15 บางหว้า ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร บวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร บัวแก้วศรัทธาธรรม ถนนนิมิตรใหม่ ม. 2 ทรายกองดิน คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บัวผัน ม. 2 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางกระดี่ ถนนบางกะดี่ ม. 8 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียนกลาง ถนนจอมทอง ม. 7 จอมทอง จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียนนอก ถนนจอมทอง ซอยวัจนะ ม. 7 จอมทอง จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางขุนเทียนใน ถนนจอมทอง ม. 1 จอมทอง จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางขุนนนท์ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางโคล่นอก ถนนรัชดาภิเษก บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางเตย ถนนสุขาภิบาล 1 ม. 6 คลองกุ่ม บึงกุ่ม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางนานอก ถนนสรรพาวุธ ม. 3 บางนา บางนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางนาใน ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางน้ำชน ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางบอน ถนนเอกชัย ม. 3 บางบอน บางบอน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางบัว ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ม. 1 อนุสาวรีย์ บางเขน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางบำหรุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางประทุนนอก ถนนเอกชัย ม. 2 บางขุนเทียน จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ม. 1 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางพลัด ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางเพ็งใต้ คลองแสนแสบ ม. 11 มีนบุรี มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางมดโสธราราม บ้านบางมด ม. 4 บางมด ทุ่งครุ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางยี่ขัน ถนนจรัลสนิทวงศื บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางแวก คลองบางแวก คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางสะแกนอก คลองบางสะแก ตลาดพลู ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางสะแกใน ตลาดพลู ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางเสาธง ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บำเพ็ญเหนือ ถนนสุขาภิบาล 2 ม. 14 มีนบุรี มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บำรุงรื่น คลองสาน ม. 3 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว ซอย 101 วังทองหลาง วังทองหลาง มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บึงบัว คลองลำปลาทิว 3 ม. 4 ลำปลาทิว ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บุคคโล ถนนเจริญนคร บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บุญรอดธรรมาราม ถนนสุขุมวิท 56 บางจาก พระโขนง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บุญศรีมุนีกรณ์ ม. 11 คลองกุ่ม บึงกุ่ม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บุณยประดิษฐ์ คลองบางแวก ม. 2 บางไผ่ บางแค ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร บุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร บุรณศิริมาตยาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โบสถ์ ถนนสามเสน ดุสิต ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โบสถ์อินทรสารเพชร คลองชักพระ ม. 2 บางแวก ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) ถนนจรัญสนิทวงศ์ อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปทีปพลีผล บ้านท่าข้าม ม. 8 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ประชาบำรุง บ้านลูกวัว ม. 9 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประชาศรัทธาธรรม ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประดิษฐาราม ถนนอิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประดู่ฉิมพลี ถนนเพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประดู่ในทรงธรรม ถนนเพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประดู่บางจาก ถนนเบญจะ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประสาท คลองบางพรม ม. 10 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประสาทบุญญาวาส ถนนดาวข่าง วชิรพยาบาล ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ประเสริฐสุทธาวาส ม. 4 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปรินายก บ้านพานถม พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปริวาศ ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปลูกศรัทธา ม. 3 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปากน้ำ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปากน้ำฝั่งใต้ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปากน้ำฝั่งเหนือ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปากบึง ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ม. 4 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ปุรณาวาส คลองมหาสวัสดิ์ ม. 3 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เปาโรหิตย์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แป้นทองโสภาราม ม. 14 สามวาตะวันตก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ผ่องพลอยวิริยาราม ถนนสุขุมวิท 105 ม. 7 บางนา บางนา ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ไผ่เงินโชตนาราม ถนนจันทร์ บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ไผ่เลี้ยง บ้านหนองค้างพลู ม. 3 หนองค้างพลู หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พรพระร่วงประสิทธิ ถนนสุขาภิบาล 5 ม.6 ออเงิน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พรหมรังษี บ้านพรหมแดน ม. 4 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พรหมรังษี บ้านสีกัน ม. 5 สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พรหมสุวรรณสามัคคี บ้านเศรษฐกิจ ม. 4 บางไผ่ บางแค ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระไกรสีห์ ถนนรามคำแหง 23 หัวหมาก บางกะปิ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระพิเรนทร์ ถนนวรจักร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระยาทำ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร พระยาศิริไอยสวรรค์ บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระยาสุเรนทร์ ถนนพระยาสุเรนทร์ ม. 8 สามวาตะวันตก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระราม 9 กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พระศรีมหาธาตุ ถนนพหลโธิน ม. 6 อนุสาวรีย์ บางเขน ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร พลมานีย์ บ้านทับยาว ม. 2 ทับยาว ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พิกุล ม. 6 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พิชัย ถนนสุขาภิบาล 2 ม. 1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พุทธจักรมงคลชยาราม บ้านคลองบัว ม. 11 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร พุทธบูชา - บางมด ทุ่งครุ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร เพลง ม. 13 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เพลง ถนนพัฒนาการ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เพลง ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษ๊ บางพลัด บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เพลงวิปัสสนา ถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 บางขุนศรี บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธิ์ คลองวัดโพธิ์ ม.2 บางระมาด ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธิ์แก้ว ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 3 จอมทอง จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธิทอง ม. 4 บางมด จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธิ์แมนคุณาราม ช่องนนทรี ยานนาวา ภาค 1 จีนนิกาย
กรุงเทพมหานคร โพธิ์เรียง ถนนจรัลสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ภาณุรังษี ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ภาษี ถนนเอกมัย ม.4 คลองตันเหนือ วัฒนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มกุฎกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร มงคลวราราม ถ.ดาวคนอง-จอมทอง บางค้อ จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มงคลสมาคม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร มณฑป คลองบางระมาด ม. 1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ม่วง คลองภาษีเจริญ ม. 2 หลักสอง บางแค ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ม่วงแค ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมหาราชวัง พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มหาบุศย์ ถนนสุขุมวิท 77 ม.12 สวนหลวง สวนหลวง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มะกอก คลองบางระมาด ม. 8 บางระมาด ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มะพร้าวเตี้ย ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ ม.4 คลองขวาง ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มะลิ ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 จีนนิกาย
กรุงเทพมหานคร มัชฌันติการาม ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ยางบางจาก ถนนเพชรเกษม คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ยางสุทธาราม ถนนพรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ยานนาวา สาทร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ยายร่ม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 6 บางมด จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร รวกบางบำหรุ ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร รวกสุทธาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร รัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร รางบัว คลองภาษีเจริญ ม. 6 บางหว้า ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชโกษา ถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช ขุมทอง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชคฤห์ บางยี่เรือ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชนัดดาราม บวรนิเวศ พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม พระบรมหาราชวัง พระนคร ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ราชผาติการาม วชิรพยาบาล ดุสิต ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ราชวรินทร์ ถนนตากสิน บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชสิงขร ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชโอรสาราม ถ.ริมคลองด่าน บางค้อ จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์นิยมธรรม ถนนพหลโยธิน ม. 4 คลองถนน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บำรุง ถนนธรรมรัฐ ม. 8 ลำต้อยติ่ง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม 69 ม. 9 หลักสอง บางแค ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ ถนนราษฎร์บูรณะ ม.10 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ถนนสุขุมวิท 93 ม. 2 บางจาก พระโขนง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม คลองบางชัน ม. 5 คันนายาว คันนายาว ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เรไร คลองชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ละครทำ ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง บ้านลาดกระบัง ม. 4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลาดบัวขาว ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลาดบัวขาว ม. 9 สะพานสูง สะพานสูง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลาดปลาเค้า ม. 7 จรเข้บัว ลาดพร้าว ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ม. 9 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลานบุญ ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14 ม. 7 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลำกะดาน ถนนนิมิตใหม่ ม. 10 สามวาตะวันออก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลำต้อยติ่ง ม. 1 ลำต้อยติ่ง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลำนกแขวก ถนนสุวินทวงศ์ ม. 10 แสนแสบ มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลำผักชี บ้านลำผักชี ม. 6 ลำผักชี หนองจอก ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร ลำพะอง ม. 7 ลำผักชี หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลำวังคาสุทธาวาส ม. 2 ลำต้อยติ่ง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ลุ่มเจริญศรัทธา ถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์ ยานนาวา สาทร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เลา ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 1 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เลียบราษฎร์บำรุง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โลกานุเคราะห์ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร วงษ์ลาภาราม บ้านหนองค้างพลู ม. 6 หนองค้างพลู หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วรจรรยาวาส ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วรามาตยภัณฑสาราราม ถนนเทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วิจิตรการนิมิตร คลองชักพระ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วิมุตยาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วิศิษฏ์บุญญาวาส บ้านคลองบางกอกน้อย ม. 1 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร วิเศษการ ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เวตวันธรรมาวาส ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เวฬุราชิณ บางยี่เรือ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีกุเรชา ทรายกองดิน ม.1 แสนแสบ มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีนวล ถนนเอกชัย บางบอน 5 ม. 4 หนองแขม หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีบุญเรือง ถนนสุขาภิบาล 3 หัวหมาก บางกะปิ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม คลองซอยที่ 9 ม.8 สามวาตะวันออก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศรีเอี่ยม ถนนบางนา-ตราด ม. 11 บางนา บางนา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศาลาครืน ถนนริมคลองบางหว้า บางค้อ จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศาลาแดง คลองทวีวัฒนา ม. 6 บางไผ่ บางแค ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ถนนรามอินทรา ม. 6 ท่าแร้ง บางเขน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ศิริวัฒนาราม บ้านบางระมาด ม. 2 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เศวตฉัตร บางลำภูล่าง คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สน ถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์ ม. 5 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สมณานัมบริหาร สี่แยกมหานาค ดุสิต ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร สมรโกฎิ คลองบางระมาด ม. 16 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สระบัว ถนนพระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สวนพลู ถนนเจริญกรุง บางรัก บางรัก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สะแกงาม ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 1 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สะพาน บ้านคลองบางน้อย ม. 7 บางพรม ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สะพาน ถนนกล้วยน้ำไท ม.13 พระโขนง คลองเตย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สังฆราชา ม. 5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สันติธรรมาราม ถนนตากสิน บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร สัมมาชัญญาวาส ถนนพระยาสุเรนทร์ ม. 8 บางชัน คลองสามวา ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร สาครสุ่นประชาสรรค์ ม. 2 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สามง่าม คลองลำบ่อยาว ม. 8 คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สามัคคีธรรม ถนนลาดพร้าว 64 วังทองหลาง วังทองหลาง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สามัคคีสุทธาวาส ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร สายอำพันธ์เอมสาร ม. 4 สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สารอด ถนนสุขสวัสดิ์ ม. 8 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สิงห์ ถนนจรัลสนิทวงศื บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สิงห์ ถนนเอกชัย ม. 3 บางขุนเทียน จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สิตาราม ถนนดำรงรักษ์ คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สิริกมลาวาส ม. 11 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร สีกัน บ้านสีกัน ม. 5 สีกัน ดอนเมือง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สีชมพู ม. 4 คลองสิบ หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สีสุก ถนนธนบุรี-ปากท่อ ม. 6 บางมด จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สีหไกรสร ถนนพรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุขใจ บ้านสุขใจ ม. 6 สามวาตะวันออก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธาโภชน์ คลองทับยาว ม. 7 ทับยาว ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธาราม คลองบางไส้ไก่ บางลำภูล่าง คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธาวาส บ้านบางน้ำชน บุคคโล ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธาวาส คลองลัดวัดทอง บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ยานนาวา สาทร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทธิสะอาด ถนนนิมิตรใหม่ ม. 4 สามวาตะวันออก คลองสามวา ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุทัศนเทพวราราม ถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง วัดราชบพิธ พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุธรรมวดี บางกระดี่ ม.1 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุวรรณ ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุวรรณคีรี ถนนรุ่งประชา อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุวรรณประสิทธิ์ ม. 13 คลองกุ่ม บึงกุ่ม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เสมียนนารี ถนนวิภาวดีรังสิต ม. 2 ลาดยาว จตุจักร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แสนเกษม คลองสิบสามสายล่าง ม. 8 คลองสิบสอง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แสนสุข บ้านแสนสุข ม. 2 มีนบุรี มีนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร แสมดำ ถนนแสมดำ ม.3 แสมดำ บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร หงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หนองแขม ถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ ม. 8 หนองแขม หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หนองจอก ถนนบุรีภิรมณ์ ม. 2 กระทุ่มราย หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ ม.1 สายไหม สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หนัง ริมคลองด่าน บางค้อ จอมทอง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หลวงพ่อโอภาสี(บางมด) บางมด ม.3 บางมด ทุ่งครุ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หลักสาม บ้านหลักสาม ม. 2 หนองแขม หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ม.3 ตลาดบางเขน หลักสี่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หัวกระบือ ม. 7 ท่าข้าม บางขุนเทียน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หัวลำโพง ถนนพระราม 4 สี่พระยา บางรัก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร หิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหญ่ศรีสุพรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่กระทุ่มล้ม ถนนเสริมพัฒนา ม.8 ลำต้อยติ่ง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่เจริญราษฎร์ ม. 11 คลองสิบสอง หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่ทองเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่เทพนิมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่พิเรนทร์ ถนนอิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่ยายนุ้ย ถนนวุฒากาศ ซ.อรรถวิมล ตลาดพลู ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร ใหม่อมตรส ถนนสามเสน บ้านพานถม พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อนัมนิกายาราม บางซื่อ บางซื่อ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร อภัยทายาราม ถนนราชวิถี ทุ่งพญาไท ราชเทวี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อมรทายิการาม ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อมราวราราม บ้านณัฐกานต์ 3 ม.5 คลองถนน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อมรินทราราม ศิริราช บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อยู่ดีบำรุงธรรม ม. 1 ออเงิน สายไหม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อรุณราชวราราม ถนนอรุณอัมรินทร์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อัปสรสวรรค์ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อัมพวัน ถนนพระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อัมพวา ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อ่างแก้ว ถนนพัฒนาการ ม. 2 บางหว้า ภาษีเจริญ ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด ภาค 1 ธรรมยุต
กรุงเทพมหานคร อินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง บ้านบางคอแหลม บางคอแหลม บางคอแหลม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อินทรวิหาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อินทราวาส บ้านคลองบางขุนพรหม ม. 22 บางระมาด ตลิ่งชัน ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อุดมรังสี ถนนเพชรเกษม ม. 7 หนองค้างพลู หนองแขม ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อุทัยธรรมาราม ม.11 ลำปลาทิว ลาดกระบัง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อุทัยธาราม ม. 5 บางกะปิ ห้วยขวาง ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร อุภัยราชบำรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ ภาค 1 อนัมนิกาย
กรุงเทพมหานคร อู่ตะเภา ถนนประชาอุทิศ ม. 4 ลำผักชี หนองจอก ภาค 1 มหานิกาย
กรุงเทพมหานคร เอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน บ้านพานถม พระนคร ภาค 1 มหานิกาย
กาญจนบุรี กระเจาบ่อยา กระเจาบ่อยา ม.3 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กระต่ายเต้น ม. 2 ท่าไม้ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กรับใหญ่ กรับใหญ่ ม.11 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กร่างทองราษฏร์บูรณะ กร่างทอง ม.1 ทุ่งทอง ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กาญจนนิมิต รางวาลย์ ม.3 ท่าเสา ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กาญจนบุรีเก่า ม. 2 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี กุยแหย่ ม. 2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เกริงกระเวีย เกริงกระเวีย ม.2 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เกาะเจริญสุขาราม ม. 3 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เกาะบุก ม. 1 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แก่งแคบ แก่งแคบ ม.4 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แก่งสามัคคี ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แก่งสารวัตร ม. 2 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แก่งหลวง ม. 3 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โกรกตารอด โกรกตารอด ม.6 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ขันติเมตตา หนองผู้เฒ่า ม.2 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ขุนไทยธาราม ลำขุนไทย ม.1 รางสาลี่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขากรวด ม. 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขากะอาง ม. 7 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขากาญจนาเขต ม. 6 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาขามสามัคคีธรรม เขาขาม ม.2 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเข้เทพนิมิตวนาราม ม.8 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาคลุกคลีเจริญธรรม รางหวาย พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาคันหอก ม.7 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาคีรีวงค์ ท่าทุ่ม ม.11 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาจันทร์ศิลาภรณ์ สามยอด ม.5 ช่องด่าน บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ ท่าโป่ง ม.3 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาจำศีล ม. 4 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาโจด ม. 4 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาช้างวนาราม เขาช้าง ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาดินสอ เขาดินสอ ม.12 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาแดง เขาแดง ม.6 ช่องด่าน บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาตองเมืองลับแล เขาตอง ม.3 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาตะพั้น ม. 6 โคกตะบอง ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาถ้ำสหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคม ม.1 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเทพนิมิต ม. 7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม วังหิน ม.1 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาธรรมอุทยาน คอเขา ม.4 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาน้อยชินราช ลุ่มผึ้ง ม.3 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาน้อยศรีน้ำเงิน หนองงูเห่า ม.14 หนองฝ้าย เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขานางพิมพ์ปรีชาราม เขานางพิมพ์ ม.10 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาปู่คง ม. 10 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาพระศรีรัตนาราม ม. 2 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาพระสิทธิญาณ ม. 2 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุง หนองสำโรง ม.4 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาพังเจริญผล ม. 3 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเพง ห้วยไร่ ม.9 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขามุสิการาม เขามุสิ ม. 10 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเม็งอมรเมศร์ เขาเม็ง ม.13 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาแยง ม. 1 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขารักษ์ ม. 5 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขารังวนาราม เขารัง ม.3 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาล้านธรรมาราม หัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเล็ก รางสะเดา ม.4 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาวงจินดาราม ม. 2 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาวงพระจันทร์ ม. 3 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาวัง เขาวัง ม.6 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาศาลาพัฒนาราม เขาศาลา ม.7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาศาลาศรีธรรมาราม เขาศาลานอก ม.7 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาสะพายแร้ง ม. 2 สนามแย้ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาสามชั้น สามชั้น ม.2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาสามสิบหาบ ม.3 เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาโสธาราม หนองมะค่า ม.9 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาหินตั้ง เขาหินตั้ง ม.2 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาเหล็ก เขาเหล็ก ม.5 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาแหลม ม. 2 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขาใหญ่ ม. 3 โคกตะบอง ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด) ม. 3 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เขื่อนห้วยเทียนวนาราม หนองไม้หัก ม.6 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี คร้อพนัน ม. 7 ท่าไม้ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี คลีตี้ผลธรรมาราม คลีตี้ ม.4 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เครือมิตรสันติธรรม เกาะศรีจันทร์ ม.3 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี จรเข้เผือก ม. 2 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี จวบจันทร์วนาราม จันเดย์ ม.3 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี จันทร์ลาดสุขสุวรรณ ม. 4 หนองลาน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี จันทร์หงาย ม. 7 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เจดีย์สามองค์ ม. 9 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เฉลิมชัยมงคลสามัคคี หนองปลิง ม.7 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ชมรมพระ ม. 16 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ช่องกระทิง ช่องกระทิง ม.4 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ช่องกลิ้ง ม. 6 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ช่องแคบ ม. 1 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ช่องด่านราษฎร์บำรุง ม. 5 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ชะอี้สุวิมลธรรมาราม ชะอี้ ม.1 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ชัฏดงพลับ ชัฏดงพลับ ม.8 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ชัฏน้ำเงิน - ม.2 หนองกร่าง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เชิงเขา ม. 2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ซ้องสาธุการ ซ่อง ม.13 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดงโคร่ง ม. 7 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดงพง ดงพง ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดงสัก ม. 4 พงตึก ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดงเสลาเก่า ดงเสลา ม.6 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนขมิ้น ม. 3 ดอนขมิ้น ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนคราม ดอนคราม ม.5 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนงิ้ว ดอนงิ้ว-ดอนดี ม.4 พนมทวน พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนเจดีย์ ม. 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนชะเอม ม. 2 ดอนชะเอม ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนตาลเสี้ยน ดอนตาลเสี้ยน ม.5 อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนสว่าง ม. 8 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดอนสามง่าม ม. 5 ท่าเสา ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ม. 1 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดาปานนิมิต ม.2 หนองลาน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ดาวดึงส์ ม.6 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ต้นมะพร้าว ม. 6 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ต้นมะม่วง ต้นมะม่วง ม.7 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ต้นลำใย ม. 3 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ตรอกสะเดา ตรอกสะเดา ม.5 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ตลาดสำรองพันธาราม พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ตลุงเหนือ ม. 3 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ตะเคียนงามลักคณานุกูล ตะเคียนงาม ม.10 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไตรรงค์ ไตรรงค์ ม.2 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไตรรัตนาราม ม. 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถาวรวราราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 อนัมนิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำกูปนฬวัน วังดุม ม.8 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำขุนไกร หนองจอก ม.5 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเขาเขียว บ่อพลอย ม.1 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเขาชะอางค์ ม. 2 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเขาปูน เขาปูน ม.3 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม หัวเขามุสิ ม.1 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำคีรีธรรม พุนกกระจอก ม.7 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเจริญธรรม นางแอ้ง ม.8 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเนรมิต ห้วยแม่ระหว่าง ม. 3 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี ถ้ำเนรมิตร ม. 6 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำประทุน หุบตาพิน ม.5 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำผาพิรุณ สะมะแก ม.4 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำผาวังจันทร์ หนองไก่ชุม ม.9 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำผาสุกิจวนาราม กุยแหย่ ม.2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำแฝด ดอนคา ม.2 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ พุม่วง ม.6 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำพระธาตุ ม. 3 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม พุกุ้ง ม.2 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำพุทธาวาส ม. 4 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำพุหว้า หนองหญ้า ม.7 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำมะเดื่อ ม. 2 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำมังกรทอง ม. 7 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำมุนีนาถ ม. 5 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำวังหิน บ้านม่วงเฒ่า ม. 13 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี ถ้ำสัตตบรรคูหา หนองหญ้า ม.4 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำสิริธรรมาราม เขาเหล็ก ม.5 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเสือ ม่วงชุม ม.3 ม่วงชุม ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำเสือดาว เนินกรวด ม.2 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์ หม่องกะลา ม.2 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำองจุ ม. 1 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ถ้ำอ่างหิน ม. 3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ม. 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทะเลสาบ ทะเลสาบ ม.7 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทับศิลา ทับศิลา ม.6 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทัพพระยา ทัพพระยา ม.8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่ากระดาน ท่ากระดาน ม.2 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่ากระทุ่ม ม. 1 แสนตอ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าขนุน ม. 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าดินแดง ม. 1 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าตะคร้อ ม. 1 ท่าตะคร้อ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าตาเสือ บ้านท่าตาเสือ ม. 6 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าทุ่งนาฤทธาราม ม. 2 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าน้ำตื้น ม. 1 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าโป๊ะ บ้านเก่า ม.3 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าพะเนียดกุญชร ม. 3 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าพุราษฏร์บำรุง ม. 10 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่ามะกา ม. 3 ท่ามะกา ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่ามะเดื่อ ม.7 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่ามะนาว ม. 2 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าแย้เจริญธรรม ท่าแย้ ม.5 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าเรือ ท่าเรือ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าสนุ่น ท่าสนุ่น ม.4 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ท่าเสด็จ ท่าเสด็จ ม.1 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทิพุเยโกวิทยาราม ทิพุเย ม.3 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทิไร่ป้า ม. 5 ไล่โว่ สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งกระบ่ำ ม. 4 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งกระเพราทอง หนองขาม ม.10 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งก้างย่าง ทุ่งก้างย่าง ม.3 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งนาโกลน สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งนาคราช ทุ่งนาคราช ม.7 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งนาวราราม ท่าทุ่งนา ม.4 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งประทุน ม. 5 ดอนชะเอม ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งโป่งบูชาธรรม ทุ่งโป่ง ม.6 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งมะกรูด ม. 4 ดอนชะเอม ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งมะเซอย่อ ทุ่งมะเซอย่อ ม.4 บ้องตี้ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งมะสัง ม. 3 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งลาดหญ้า ม. 1 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งศาลา ทุ่งศาลา ม.6 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งสกุลทอง ทุ่งยาว ม.3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ทุ่งสมอ ม. 2 ทุ่งสมอ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เทพเทพาศรัทธาธรรม ไอ้เหือด ม.4 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เทพนิมิตรโชติการาม - ม.7 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เทวธรรม ท่าล้อ ม.3 ท่าล้อ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไทยชาวเขา กลางไทยชาวเขา ม.1 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไทยวิวัฒนาราม ม. 1 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี ไทรทองพัฒนา ม. 6 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไทรทองพัฒนา ม. 5 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไทรโยคมณีกาญจน์ ม. 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไทรโยคใหญ่ ไทรโยคใหญ่ ม.7 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ธรรมประวัติปรียาราม พุกระพี้ ม.9 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ธารน้ำร้อน ม.1 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ธุดงคนิมิต ม. 5 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี ธุดงค์สมเด็จ ทุ่งนางครวญ ม.1 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นพเก้าทายิการาม บ้านไร่ ม.6 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นันทวันมิตรเจริญ โป่งช้าง ม.5 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นากาญจน์ ม.5 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นางาม ม. 2 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นาพระยา ม. 6 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นามกุยทายิการาม นามกุย ม.2 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นาสวน ม. 1 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี นาใหม่ นาใหม่ ม.5 วังไผ่ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำคลุ้ง ม. 5 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำโจนกาญจนาราม ม. 1 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำตก ม. 3 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำทรัพย์สมบูรณ์ น้ำทรัพย์ ม.14 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำพุพนาวาส น้ำพุ ม.2 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี น้ำลาด ม. 3 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เนรัญชราราม ม. 1 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เนินบรรพต ม. 8 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เนินพระงาม หนองสองตอน ม.4 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เนินสวรรค์ฤทธาราม เนินสวรรค์ ม.7 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้องตี้น้อย บ้องตี้ ม.7 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้องตี้ล้วนพูลผลาราม บ้านบ้องตี้ ม. 1 บ้องตี้ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ่อเงิน บ่อกระเหรี่ยง ม.11 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ่อทอง บ่อทอง ม.9 วังไผ่ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ่อระแหงคุณาราม บ่อระแหง ม.16 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านกรับ ม.9 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านเก่า ม. 1 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านจะแก ม. 6 ไล่โว่ สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านถ้ำ ม. 1 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านทวน ม.2 พนมทวน พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านทอง ม. 1 ท่าล้อ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านน้อย ม. 3 ดอนเจดีย์ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านน้ำมุด ม. 3 หนองเป็ด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านพนมนาง ม. 2 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านยาง ม. 4 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี บ้านไร่ ม. 6 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านสามหลัง สามหลัง ม.4 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านห้วยน้ำขาว บ้านห้วยน้ำขาว ม. 2 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บ้านใหม่ ม. 2 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี บึงหัวแหวน ม. 4 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เบญพาด ม. 6 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ประจำไม้ ม. 11 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ประดู่เหลี่ยม ประดู่เหลี่ยม ม.4 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ประตูด่าน ประตูด่าน ม.7 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปรังกาสี ม. 3 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปลักเขว้า ม. 5 ดอนเจดีย์ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปลายดินสอ ปลายดินสอ ม.5 แม่กระบุ่ง ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปากกิเลน ปากกิเลน ม.1 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปากบาง ม. 1 พงตึก ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปากลำขาแข็ง ปากลำ ม.1 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ปากลำปิล็อก ม. 9 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ป่าผาตาดธารสวรรค์ ผาตาด ม.8 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ป่าพุทธบาทเขาน้อย ท่าล้อ ม.2 ท่าล้อ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งกูป ม. 4 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งโก ม. 7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งรี โป่งรี ม.6 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งเสี้ยว ม. 5 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งหวาย โป่งหวาย ม.5 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โป่งไหม ม. 4 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ผาแดง ผาแดง ม. 3 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ผาผึ้ง ม. 1 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ผาสุกิจสุวรรณเขต หนองบาง ม.5 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไผ่งาม ไผ่งาม ม.9 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไผ่สี ม. 3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พงษ์ไพบูลย์ ทุ่งมังกะหร่า ม.11 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พยอมงาม พยอมงาม ม.12 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พรหมกิตติยาราม ม. 4 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พรหมณี ม. 6 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พรหมนิมิต หนองบัวหิ่ง ม.4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พระแท่นดงรัง ม. 10 พระแท่น ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พ่อขุนเณร เจ้าเณร ม.3 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พังตรุ ม. 1 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พิไชยธาราม ม. 1 ม่วงชุม ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุตะเคียน ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุตามั่น พุตามั่น ม.3 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุตาเฮียงสามัคคีธรรม พุชะนี ม.4 แม่กระบุ่ง ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุเตย พุน้อย ม.7 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุถ่องเจริญธรรม พุถ่อง ม.1 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุทธบริษัท องธิ ม.3 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุทธบูชา ม. 5 พนมทวน พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุทธมณฑลอรัญญิกาวาส ทุ่งสมอ ม.4 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุทโธภาวนา เกริงกระเวีย ม.2 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุน้อย พุน้อย ม.4 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุน้อย พุน้อย ม.7 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุน้ำเปรี้ยว พุน้ำเปรี้ยว ม.2 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุน้ำร้อนรัตนคีรี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุบอน พุบอน ม.3 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุประดู่ ม. 7 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุปลู พุปลู ม.5 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุพง พุพง ม.5 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุพรม พุพรม ม.10 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุมุด ม. 4 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุรวก พุรวก ม.9 หนองกร่าง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุเลียบ ม. 5 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี พุองกะ ม. 4 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เพชรสมบูรณ์ วังยาง ม.7 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โพธิ์เย็น ม. 7 ดอนขมิ้น ท่ามะกา ภาค 14 จีนนิกาย
กาญจนบุรี โพธิ์ศรีสุขาราม ม. 3 วังศาลา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โพธิ์เอน ม. 9 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไพรงาม ไพรงาม ม.15 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ภูกำแพง ตีนนก ม.1 เขาโจด ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี มโณธรรม บ้านหนองสะแกรวม ม. 11 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี มโนธรรมมาราม ม. 3 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ม่วงชุม ม. 5 ม่วงชุม ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ม่วงเฒ่า ม่วงเฒ่า ม.4 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี มอเจริญธรรม มอตาคุ่ย ม.3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี มะลังกา มะลังกา ม.8 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี มัชฌิมวนาราม ดงเสลา ม.6 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เมตตาธรรมโพธิญาณ ม.7 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 จีนนิกาย
กาญจนบุรี แม่น้ำน้อย ม. 5 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โมกมันขันธาราม หนองยายทาด ม.7 หนองขาว ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ยางเกาะ ม. 7 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ยางขาว ม. 4 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ยางโทน ม. 3 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ยางสูง ม. 4 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เย็นสนิทธรรมาราม ม. 5 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี รัชดาภิเษก ม. 2 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี รางกระต่ายรังสรรค์ ม. 8 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี รางเฆ่ รางเฆ่ ม.6 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี รางสมอ รางสมอ ม.7 พังตรุ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี รางหวาย ม. 2 รางหวาย พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ราษฎร์เจริญธรรม กระพร้อย ม.6 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ราษฎร์บำรุงธรรม หนองแกช้างตาย ม.5 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ราษฎร์บำรุงวราราม ม. 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ราษฎร์ประชุมชนาราม ม. 2 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น) หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ไร่ป้า ม. 12 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลำตะเพิน ลำตะเพิน ม.5 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลำทราย ลำทราย ม.9 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลำทหาร ม. 5 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลำเหย ม. 8 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลำอีซู ม. 7 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลิเจีย ลิเจีย ม.4 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี ลิ่นถิ่น ม. 4 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลุ่มสุ่ม ม. 2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ลูกแก ม. 7 ดอนขมิ้น ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เลาขวัญ ม. 1 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังกระแจะ ม. 6 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังก์วิเวการาม ม. 2 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังกุ่ม วังกุ่ม ม.3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังกุ่ม วังกุ่ม ม.14 รางหวาย พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังขนายทายิการาม ม. 2 วังขนาย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังขยาย ม. 4 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังข้าวใหม่ วังข้าวใหม่ ม.4 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังจาน วังจาน ม.8 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังตะเคียน ม. 6 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังปลาหมู ม. 6 เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังปะโท่ ม. 8 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังปะโท่ ม. 6 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังผาแดง เจาะเลาะ ม.4 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังผาตาด ม. 8 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังไผ่ ม. 2 วังไผ่ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังพระวิเวกวนาราม วังพระ ม.4 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังโพธิการาม ม. 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังไพรศิลาทอง ศิลาทอง ม.4 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังเย็น ม.4 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังรักราษฎร์บำรุง ม. 7 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังศาลา ม. 1 วังศาลา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังหิน วังหิน ม.1 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วังใหญ่ วังใหญ่ ม.5 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี วิเศษสุขาราม ม. 1 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เวฬุวนาราม ท่าทุ่งนา ม.2 ท่าทุ่งนา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เวฬุวัน ม.1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี เวฬุวันคีรีวงศ์ หนองใหญ่ ม.11 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เวียคะดี้ ม. 5 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีเกษตราราม ม. 3 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีบัวทอง ม. 7 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีพนมเทียน ม. 6 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีมงคล ศรีมงคล ม.4 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีโลหะราษฎร์บำรุง ม. 1 ท่าม่วง ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ม. 3 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีสุวรรณาราม ม. 1 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีสุวรรณาวาส ม. 2 ทุ่งทอง ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ศรีอุปลาราม ม. 3 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สนามแย้ ม. 6 สนามแย้ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สมเด็จ ศรีสวัสดิ์ ม.3 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สมานสามัคคีธรรม ห้วยกะทะทอง ม.5 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สระกระเบื้อง ดอนแสลบ ม.1 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สระกลอย สระกลอย ม.5 รางสาลี่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สระจันทอง สระจันทอง ม.5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ ม. 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สระสำเภาทอง ม. 7 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สลอบวนาราม สลอบ ม.10 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สวนป่าไผ่ล้อม พุองกะ ม.4 ท่าเสา ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สวนมะม่วง ดกรกแสลบ ม.18 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ส่องท่อธรรมสถิตย์ ภูเตย ม.5 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สะพานลาวประชาสรรค์ สะพานลาว ม.2 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สันติคีรี ม. 6 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สันติคีรีศรีปรมธาตุ ม. 5 ท่าล้อ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจนนิมิต) ม.1 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สันติวนาราม(โป่งช้าง) ห้วยใหญ่ ม.13 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สามพระยา สามพระยา ม.9 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม ม.5 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สาลวนาราม ม. 6 พนมทวน พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สำนักคร้อ ม. 2 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ วังสิงห์ ม.2 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สิริกาญจนาราม ม. 3 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี สี่กั๊กราษฏร์บำรุง ม. 6 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สุดประเสริฐ หนองพญางู ม.4 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สุนันทวนาราม ท่าเตียน ม.8 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี สุวรรณคีรี(เขาปูน) หนองสระ ม.3 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เสน่ห์พ่อง ม. 1 ไล่โว่ สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เสาหงษ์ เสาหงษ์ ม.2 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เสาหงส์ ม. 4 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แสนตอ ม. 4 แสนตอ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แสลบเขต ม. 4 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี โสนงาม ม. 1 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองกงเกวียน หนองเกวียน ม.2 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองกระทุ่ม ม. 2 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองกระทุ่ม ม. 7 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองกระหนาก หนองกระหนาก ม.2 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองกร่าง ม. 3 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองแกแดง หนองแกแดง ม.8 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองแกใน ม. 1 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองแกประชาสรรค์ หนองแกประชาสรรค์ ม.7 หนองปลาไหล หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไก่ต่อ ม. 7 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไก่เหลือง ม. 7 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองขบ หนองขบ ม.5 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองขอน หนองขอน ม. 3 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองขอนเทพพนม หนองขอนเทพพนม ม.8 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองขอนเทพมงคล บ้านหนองขอน ม. 4 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองขุย ม. 4 ดอนเจดีย์ พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองเข้จันทาราม หนองเข้ ม.7 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองเค็ด ม. 2 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองงูเหลือม ม. 3 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองจอก ม. 4 รางหวาย พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองจอก หนองจอก ม. 1 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองจั่น ม. 4 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองเจริญศรัทธาธรรม หนองเจริญ ม.6 ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองแจง หนองแจง ม.6 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองแดงวนาราม หนองแดง ม.5 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองตะโก ม. 4 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองตะครอง หนองตะครอง ม.2 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองตากยาอภัยสัตว์ หนองตากยา ม.8 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองตาก้าย หนองตาก้าย ม. 1 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองตาเดช หนองตาเดช ม.14 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองเตียน หนองเตียน ม.8 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโตนด ม. 6 พงตึก ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองนกแก้ว ม. 1 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองนางเลิ้ง หนองนางเลิ้ง ม.8 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองน้ำขุ่น ม. 7 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองบัว ม. 9 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองบ้านเก่า บ้านหนองเก่า ม.7 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองประชุม ม. 6 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองประดู่ ม. 2 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ ม.4 สิงห์ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปรือ ม. 5 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปรือ ม.1 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลวก ม. 8 หนองกุ่ม บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลาซิว หนองปลาซิว ม.6 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลาไหล ม. 4 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลาไหล หนองปลาไหล ม.4 หนองปลาไหล หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลิง ม. 10 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปลิง ม. 1 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองปากดง หนองปากดง ม.12 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองผักแว่น หนองผักแว่น ม.1 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม ม.4 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม ม.7 หนองปลาไหล หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองฝ้ายเล็ก หนองฝ้ายเล็ก ม.5 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองพลอง หนองพลอง ม.7 หนองนกแก้ว เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองพลับ ม. 8 แสนตอ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองพังตรุ ม. 2 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองพังตรุ หนองพังตรุ ม.2 พังตรุ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโพธิ์ หนองโพธิ์ ม.8 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโพธิ์ ม. 9 พนมทวน พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโพธิ์คีรีเขต หนองโพธิ์ ม.13 เลาขวัญ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองม่วง ม. 10 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองมะค่า หนองหญ้าปล้อง ม. 7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองมะค่า หนองหญ้าปล้อง ม. 7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองมะสัง ม. 3 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไม้แก่น ม. 6 หนองลาน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไม้เอื้อย หนองปรือ ม. 2 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองไม้เอื้อย หนองไม้เอื้อย ม.2 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 ธรรมยุต
กาญจนบุรี หนองย่างช้าง หนองย่างช้าง ม.2 บ่อพลอย บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองรี ม. 2 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโรง ม. 6 ยางม่วง ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโรง หนองโรง ม.3 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองลาน ม. 3 หนองลาน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองลานราษฎร์บำรุง ม. 7 ท่ามะกา ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองสองห้อง หนองสองห้อง ม.5 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ม.4 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองสำรอง ม. 4 บ้านใหม่ ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองสำโรง หนองสำโรง ม.2 หนองรี บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองเสือ ม. 4 วังศาลา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองโสนเทียมจันทร์ หนองโสน ม.6 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง ม.7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหมู ม.6 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหวาย ม. 1 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหัววัว ม. 7 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหิน ม. 8 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองหูช้าง หนองหูช้าง ม.12 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองใหญ่ ม. 4 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองใหญ่เจริญพร หนองใหญ่ ม.11 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หนองอำเภอจีน ม. 2 ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หม่องกระแทะ หม่องกระแทะ ม.3 ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หมอเฒ่า(เกาะแก้ว) ม. 2 ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หมอสอ (วังคา) ม. 8 พระแท่น ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หลุมรัง ม. 5 หลุมรัง บ่อพลอย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยกบ ม. 4 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยกรด ม. 1 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยกรด ม. 5 รางหวาย พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ม.2 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยเขย่ง ม. 10 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยเจริญธรรม ห้วยตัน ม.5 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยเจริญศรัทธาราม ห้วยปากคอก ม.7 ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยตะเคียน ม. 3 ยางม่วง ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยนาคราช ม. 2 ทุ่งทอง ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยปากคอก ม. 6 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม หนองตาเดช ม.14 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยมาลัย ม. 6 ปรังเผล สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยแม่ระหว่าง ห้วยแม่ระหว่าง ม.2 สมเด็จเจริญ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยยาง ห้วยยาง ม.3 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยลึกสามัคคีธรรม ห้วยลึก ม.6 สระลงเรือ ห้วยกระเจา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยสมจิต ห้วยสมจิต ม.5 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยสะพาน ม.2 หนองโรง พนมทวน ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม ห้วยเสือ ม.1 ชะแล ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยหวาย ห้วยหวาย ม.3 หนองปลาไหล หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ ม.13 หนองปรือ หนองปรือ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หวายเหนียว ม. 4 หวายเหนียว ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หัวนา หัวนา ม.6 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หัวหิน ม. 3 ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หาดงิ้ว ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หาดแตง โป่งหวาย ม.5 ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หินกอง เก้าห้อง ม.5 หนองตากยา ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หินดาด ม. 1 ศรีมงคล ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หินดาด ม. 4 หินดาด ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หินแท่นลำภาชี หินแด้น ม.3 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี หินแหลม ม. 5 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี เหมืองแร่ปิล็อก ม. 6 ปิล๊อก ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี แหลมทอง ม. 3 กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหญ่ดงรัง ม. 4 หนองขาว ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่คีรีวงษ์ หน้าเขา ม.4 หนองประดู่ เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่เจริญผล ม. 3 ท่าเรือ ท่ามะกา ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่เจริญสุข ม. 9 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่ดงสัก ดงสัก ม.8 ไทรโยค ไทรโยค ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ น้ำทรัพย์ ม.7 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่พัฒนา ม. 7 หนองลู สังขละบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่ภูมิเจริญ ม. 15 หนองโสน เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี ใหม่รุ่งเรืองธรรม ม. 5 หนองปลิง เลาขวัญ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี องธิ องธิ ม.2 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี องสิต องสิต ม.4 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี องหลุ องหลุ ม.3 นาสวน ศรีสวัสดิ์ ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี อินทาราม ม. 1 หนองขาว ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี อุดมมงคล ม. 4 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี อู่ตะเภา ม.4 เขาน้อย ท่าม่วง ภาค 14 มหานิกาย
กาญจนบุรี อู่ลอง อู่ลอง(อพป) ม.4 ท่าขนุน ทองผาภูมิ ภาค 14 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กกต้อง ม. 11 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กกต้อง ม. 4 สงเปลือย เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กระยอม ม. 8 เหล่าอ้อย ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลาง ม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางกุดสิมคุ้มใหม่ ม. 2 กุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางกุดสิมตคุ้มเก่า ม. 1 คุ้มเก่า เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางโคกค้อ ค้อ ม.3 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางภูแล่นช้าง ม. 1 ภูแล่นช้าง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางมาลัย ม. 2 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางสีมาราม ม. 8 นาดี ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ กลางโสภณ ม. 7 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางห้วยเม็ก ม. 1 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กลางอุดมวารี(กลาง) ม. 2 นาโก กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กัลยาณบริหาร ม. 10 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุงเก่า ม. 6 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดกอก ม. 5 สระพังทอง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดฆ้องชัย ม. 3 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดจิก ม. 3 กุดจิก ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดตาใกล้ นาคู ม. 10 สายนาวัง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดปลาค้าว ม. 5 กุดปลาค้าว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ กุดลาย ม. 8 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ กุดอ้อ ม. 2 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เกษมาคม ในเมือง ม. 3 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เกาะแก้วพิศดาร ม. 4 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แก่งพิชัย ม. 7 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ม. 4 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ข้าวหลาม ม. 2 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เขตตาราม ม. 4 ม่วงนา กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เขตตาราม ม. 4 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เขาน้อย ม. 7 ยางอุ้ม ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ คลองน้ำไหล ม. 9 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ คลองรังสิตท่าแสง ม. 7 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำขาม ม. 1 ดงมูล หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำแคน ม.7 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำจันทร์เพ็ญ ม. 4 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำชมภู ม. 7 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำเชียงวัน ม. 7 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำบอน ม. 3 ยางอุ้ม ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำป่าหว่าน ม. ม่วงนา เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ คำโพนทอง ม. 5 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำมัจฉาราม คำปลาฝา ม. 7 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำเม็กโนนทอง โนนทอง ม. 9 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำสร้างเที่ยง ม. 1 คำสร้างเที่ยง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คำหงษา นาจารย์ ม.4 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ คำไฮ ม. 8 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ คูหาผานิพพาน ม. 8 ภูแล่นช้าง เขาวง ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โคกกลาง ม. 6 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โคกกัมภ์ ม. 3 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โคกคันจ้อง ม. 11 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โคกคันจ้องบุญมี ม. 11 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โคกเครือ ม.1 โคกเครือ หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โคกล่าม ม. 2 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โคกศรี ม. 3 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โคกไส บ้านโคกไส ม. 5 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ จอมทอง โคกแง้ ม.5 เขาพระนอน ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ จอมศรี ม. 2 สายนาวัง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ จอมศรีอัมพวัน ม.9 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ จำปาทอง ม. 2 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ จินดามณี ม. 7 หลักเหลี่ยม นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ จุมจังเหนือ ม. 2 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เจริญธรรม ม. 9 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ เจริญธรรม โนนสวาท ม.6 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ แจ้งจม ม. 7 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แจนแลนใต้ ม. 6 แจนแลน กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แจนแลนเหนือ ม. 1 แจนแลน กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ฉันทนิมิตร ม. 1 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ชมศิริ ม. 1 หนองช้าง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชลประทานนิมิต ม. 10 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ชัยเจริญ ม. 13 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชัยมงคล ม. 3 ม่วงนา กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชัยมงคล ม. 1 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชัยวงษ์จันทร์ ม. 9 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ชัยศรี(ชัยศรีบ้านแก) ม. 5 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชัยสิทธาราม ม. 6 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชัยสุนทร กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชุมทาง ม.18 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ชูเถาวัลย์ ม. 1 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แช่มชื่นพรมประสิทธิ์ แจนแลน ม.3 แจนแลน กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ไชยวาร ม. 6 หนองบัว หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงกระยอมอุดมคุณ ม. 10 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงกลาง ม. 3 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงเค็ง ม.4 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงจันทร์ ม. 7 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงบังเก่า ม. 11 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ดงปอ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงเมือง ม. 1 เหล่าอ้อย ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสมบูรณ์ ม. 5 ยางอุ้ม ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสวรรค์ ม. 6 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสวาง ม. 6 สงเปลือย นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสวาง ม. 7 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสวางใต้ ม. 5 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดงสว่างใน ม. 6 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอน(ประชาอุทิศ) ม. 11 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ดอนกู่ ม. 13 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนแคน ม. 2 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนตาปู่ โคก ม. 4 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนนาแก ม. 8 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนเปลือย ม. 8 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนผึ้ง ม. 1 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนยางจันทาราม ดอนยาง ม.6 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ดอนยานาง ม. 5 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนยุง ม. 9 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ดอนสนวน ม. 9 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดอนหัน ม. 7 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ด่านใต้ ม. 4 เหล่าอ้อย ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดาวดึงส์ ม. 5 หนองผือ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ดำแคน ม. 3 คำสร้างเที่ยง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แดนนาบุญ ท่าอุดม ม. 1 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ตลาดแคร์หัวหนอง ม. 7 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ตลาดม่วง ม. 6 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ตลาดม่วง ม. 4 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ใต้โพธิ์ค้ำ ม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ไตรภูมิ ม. 3 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ถ้ำเกิ้ง(ถ้ำเกิง) ม. 11 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ถ้ำไทรทอง โนนอำนวย ม.  9 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ถ้ำน้ำทิพย์ กุ่งเก่า ม.  7 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ถ้ำปลา ม. 3 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ถ้ำไม้รัง ม. 2 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทรงธรรม ม. 9 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ทรงศิลา ม. 4 กุดปลาค้าว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทัศนารามเตาไห ม. 4 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่ากลาง ม. 8 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ม. 1 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่างาม ม. 6 สำราญ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าช้าง ม. 8 สำราญใต้ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าพระงาม ม. 3 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าเพลิง ม. 1 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าม่วง ม. 1 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าเมือง ม. 4 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าสามัคคี ม. 6 ศรีสมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม ม.2 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ท่าเหมือดแอ่ ม. 2 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทิพพาวาสทุ่งมน ม. 8 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทิพวัน ม. 12 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ทุ่งสว่างดอนกลาง ม. 8 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทุ่งสว่างโพธิ์ไทร ไค้นุ่น ม. 5 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ทุ่งสว่างสาคร ม. 3 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เทพคีรี ม. 4 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เทพญาณนิมิตร ม. 7 หนองใหญ่ หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ เทพรังษีศิลาราม ม. 3 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เทวาประสิทธิ์ ม. 1 ม่วงนา กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ไทยเจริญ ม. 7 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ธงชัยศรีอำนวย ม. 3 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ธรรมพิทักษ์ ม. 3 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นทีศิลาวาส ม. 9 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ นากระเดา ม. 5 สายนาวัง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นากุดสิน ม. 3 สายนาวัง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาแก้ว ม. 4 สำราญใต้ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาแก้วนิเวศน์ ม. 8 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาคูใต้ ม. 2 นาคู เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาคูเหนือ ม. 1 นาคู เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นางนวล น้อยนางนวล ม.1 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นางาม ม. 4 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาเจริญ ม. 2 คำสร้างเที่ยง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาตาล ม. 5 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาตาล ม. 3 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ นามน ม. 9 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นาสีนวล ม. 5 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ น้ำจั้น ม. 7 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ น้ำปุ้น ม. 9 ภูแล่นช้าง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง ม. 3 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นิมิตเมธาวาส ม. 3 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ นิมิตสามัคคี ม. 5 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โนนแดงใต้ ม. 2 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนแดงเหนือ ม. 1 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนตาล ม. 11 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนเปลือย หัวโนนเปลือย ม.5 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนไผ่ล้อม ดอนยูง ม.9 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โนนโพธิ์ศรี ม. 6 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนฟองแก้ว ม. 3 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โนนเมือง ม. 7 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนยิ่งสันต์ โนนยิ่งสันต์ ม.1 หนองบัว นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนศิลา ม. 1 โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โนนศิลา ม. 6 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ม.10 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนสะอาดวารี ม. 5 นาดี ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โนนสูง ม. 7 โนนนาจาน เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนสูงใต้ ม. 5 โนนสูง ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนอำนวย ม. 8 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนอุดม โนนอุดม ม.10 นามะเขือ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนไฮ ม. 6 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โนนไฮวนาราม ม. 7 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บรมผาสุข ม. 6 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บรรพตสันติวัน มหาไชย ม. 3 มหาไชย สมเด็จ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ บวรดิตถาราม(บวรติดถาราม) ม. 6 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บวรนิเวศ(บ้านโนนทัน) ม. 8 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ่อแก้ว ม. 1 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านกกตาล ม. 4 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านเก่าน้อย ม. 3 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านแก ม. 1 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านคำม่วง ม. 5 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านโคกโก่ง ม. 5 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านจาน ม. 8 โนนนาจาน เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านโจด ม. 10 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านชาด ม. 11 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านนายอ นายอ ม.2 โนนนาจาน กิ่ง อ.นาคู ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านนาวี ม. 6 สงเปลือย เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านโนนแพง โนนแพง ม.6 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านโนนยาง ม. 3 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านโนนศิลา ม. 1 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านบึง ม. 10 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านม่วงกุล ม. 6 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านม่วงนาดี นาขาม ม.8 โนนนาจาน กิ่ง อ.นาคู ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านเมย ม. 5 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านยางอู้ม ม. 11 ยางอุ้ม ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านลาด ม.7 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านเล้า ม. 6 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านวังมน ม. 3 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านแวง ม.6 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านหนองโง้ง ม. 4 แจนแลน กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านหนองบัวทอง ม. 5 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านหนองเม็ก ม. 5 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บ้านหนองสระพัง ม. 3 หนองห้าง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บึงบ้านเสียว ม. 2 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ บึงพฤาชัย ม. 6 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บุญญวาสวนาราม เหมือดแอ่ ม. 12 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บุญฑริกาวาส ม. 9 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บุญเรืองศรี ม. 10 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บุตรอินทราราม ม. 7 นาตาล ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บุบผานาสีนวล ม. 9 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพา ม. 8 ม่วงนา กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพากุดสิมคุ้มใหม่ ม. 4 กุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาคำมะโฮ ม. 7 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาคุ้มเก่า ม. 5 คุ้มเก่า เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาโคกเครือ ม. 3 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ บูรพาโคกล่าม ม. 1 หัวหิน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาโคกสี ม. 6 คลองขาม ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาด่านแต้ ม. 5 ดอนจาน กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาภิรมย์ ม. 6 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาภิรมย์ ม. 7 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาภิรมย์ ม. 3 นามะเขือ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพารามหนองแสง ม. 2 สำราญใต้ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาสร้างมิ่ง ม.2 โนนสูง ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาสีหราษฎร์ ม. 10 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาหนองกุง ม. 4 โนนสะอาด ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูรพาห้วยยาง ม. 5 คำใหญ่ ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ บูระพาภิรมย์ ม. 3 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปฐมเกษาราม ม. 2 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปฐมปฎิมากร ม. 1 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปฐมแพงศรี ม. 8 ร่องคำ ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปทุมเกษรหนองบัว ม. 9 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปทุมคงคา ม. 2 คลองขาม ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ปทุมรังษี น้ำคำ ม.6 ภูแล่นช้าง กิ่ง อ.นาคู ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ประชานิมิตร ม. 4 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ประชาศรัทธาธรรม ม. 2 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม ม. 2 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ประสิทธิ์โพธิ์ชัย ม. 1 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่ากล้วย ป่ากล้วย ม.14 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่ากุดหว้า ม. 2 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าเครือวัลย์ ม. 9 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าดงบัง ดงบัง ม.12 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าแดง ม. 2 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าตาลอุดม ม. 7 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าท่าแสงจันทร์ ม. 6 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่านาคำ โคกกลาง ม.6 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่านาเรียง นาเรียง ม. 9 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่านาเหนือ ม. 4 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าบุญญาวาส หนองอิเฒ่า ม. 1 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าพุทธมงคล ม.5 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่ามัชฌิมวาส ม. 8 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง หนาด ม.5 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่ารัตนธรรมคุณ โนนไฮ ม.6 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าราษฎร์บำรุงคงมัน ม. 4 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าเรไลนาค้อ ม. 5 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าวิเวกสามัคคีธรรม ม. 1 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง ม. 5 ดินจี่ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ป่าสนามชัย(สนามชัย) หนองสรวง ม.4 หนองสรวง หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าสว่างอารมณ์ ม. 13 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าสันติวาสอินทาราม ม. 5 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าห้วยเตย ม.6 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าเหล่ากลาง ม. 2 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าอรัญญิกาวาส ม. 3 หนองสรวง หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าอัมพวัน ม. 3 ม่วงนา เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าอัมพวัน ม. 1 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ป่าอัมพวันบ้านหินลาด หินลาด ม.12 บ่อแก้ว กิ่ง อ.นาคู ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ปิยะมงคล ม. 2 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โป่งแดง ม. 4 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โปโล ม. 10 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ผลาผล ม. 1 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ พรหมวิหาร ม.2 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ พร้าวศรีสำราญ ม. 1 จุมจัง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ พวงมณีวรรณ นาสาร ม.6 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ พิกุลเจริญ หนองแสง ม.7 เขาพระนอน ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ พินีวัน ม. 2 แซงบาดาล สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ พุทธฉิมพลี ม. 8 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ พุทธนิมิต ม.8 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ พุทธปฎิมากร ม. 6 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ พุทธมงคล ม. 4 นามะเขือ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เพิ่มวิลัยยางเนียม ม. 7 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แพงศรีบ้านบ่อ ม. 2 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แพงศรีเมือง หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง ม. 10 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัย ม. 8 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัย ม. 2 หนองห้าง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัย ม. 2 สระพังทอง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัย ม. 9 โพน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัย ม. 4 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยคำม่วง ม. 11 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยคำใหญ่ ม. 7 คำใหญ่ ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยโคกศรี ม. 5 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ม. 1 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ม. 6 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยเชียงงาม ม. 6 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยดงเหนือ ม. 2 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยดอนเรียบ ม.11 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยดินจี่ ม. 1 ดินจี่ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยโนนสูง ม. 4 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบ้านค้อ ม. 2 กุดปลาค้าว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบ้านตูม ม.4 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบ้านโพน ม. 4 โพน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบ้านเว่อ ม. 2 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบ้านหวาย ม.5 นาโก กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า ม. 5 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยปฐมพร ม. 6 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยศรี ม. 7 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย ม. 7 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยศรีบุญเรือง ม. 2 หนองช้าง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยศรีสว่าง(โพธิ์ไชยศรีสว่าง) บ้านนาบอน ม. 1 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยสามขา ม. 3 สามขา กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยเสมาราม ม. 7 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน ม. 1 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยหนองบัวกลาง หนองบัวกลาง ม. 5 หนองบัว นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยหนองบัวนอก ม. 5 หลักเหลี่ยม นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย) ม. 7 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม ม. 2 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ทอง ม. 3 ลำหนองแสน หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ทองสงเปลือย ม. 7 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ไทร ม. 11 คุ้มเก่า เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ไทรนาบอน ม. 1 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์โนนสว่าง ม. 5 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์บึงไฮ ม. 4 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน ม. 5 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์วราราม ม. 4 แซงบาดาล สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิวราราม ม. 2 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรี ม. 12 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีกระเดา ม. 6 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีแก้ว ม. 6 นาคู เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง ม.4 หนองห้าง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีคำไฮ ม. 1 หนองตอกแป้น ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีดงน้อย ม. 4 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีท่างาม ม. 9 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีท่าแห่ ม. 1 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีบ้านแก ม. 1 อิตื้อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีบ้านตูม ม.9 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีบ้านน้อย ม. 7 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีมหาไชย ม. 2 มหาไชย สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรียางคำ ม.7 อิตื้อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีวิลัย ม. 4 โพน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสว่าง ม. 4 ยางอุ้ม ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสว่างกุดแห่ ม. 5 สำราญใต้ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง ม. 9 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง ม. 3 หนองช้าง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสว่างอำนวย บ้านห้วยตูม ม. 6 กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสะอาด ม. 5 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีสะอาด ม. 2 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีแสงสว่าง ม. 2 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีหนองบัว ม. 11 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีหนองบัวใน ม. 6 หลักเหลี่ยม นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์ศรีหนองแวง ม.8 อิตื้อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิสมพร ม. 5 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์สว่างนาราม ม. 8 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพธิ์หนองจาน ม. 1 โนนสูง ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพนงาม ม. 1 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพนทอง ม. 5 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพนนาดี ม. 4 หนองผือ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพนวิมาน โพนวิมาน ม.7 กุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โพนสว่าง ม. 6 กุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ภูปอ ม. 3 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ภูผักหวาน ม. 4 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ มงคลคำศรี ม. 3 หนองบัว หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มงคลหนองแสง ม. 5 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มณีนพรัตน์ ม. 7 ดอนจาน กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มณีนพาราม ม. 7 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มณีศิลาราม โนนสมบูรณ์ ม.1 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ มณีสมบูรณ์ ม. 8 เขาพระนอน ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ม่วงกุญชร ม. 6 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ม่วงนาดี ม่วงนาดี ม.5 โนนนาจาน กิ่ง อ.นาคู ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มหามัจฉาราม ม. 5 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มัชฌิมวาส ม.10 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ มุจรินทราราม ม. 7 แซงบาดาล สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ มุจรินทาราม ม. 6 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ยางน้อยสามัคคี ม.6 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ม. 4 ร่องคำ ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ รังษีชัชวาลย์ ม. 11 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ รังษีปาลิวัน ม. 3 โพน คำม่วง ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ รัตนาราม ม. 5 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ราษฎร์คงคาสีมาราม ม. 13 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ราษฎร์บำรุงโนนสมบูรณ์ ม. 5 คำสร้างเที่ยง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ราษฎร์บำรุงหนองกาว ม.5 นาเชือก ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ลำชีศรีวนาราม หนองหวาย ม.4 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วงศ์สว่างธิวราราม ม. 2 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วังคำ นาวี ม.7 สงเปลือย เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วาปีปทุม ม. 6 แซงบาดาล สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วารีราษฎร์หนองกุง ม. 1 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วารีวัน ม. 8 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ วิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม ม. 1 หลักเหลี่ยม นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วิเศษไชยศรี ม. 1 ดอนจาน กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วิเศษไชยาราม ม. 4 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ วีรวงศาวาส ม. 9 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ เวฬุวนาราม คำไผ่ ม.2 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เวฬุวนาราม ม. 6 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เวฬุวัน ตาดดงเค็ง ม.2 นิคม สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศรีจันทร์สว่างคงคา บ้านหนองม่วง ม. 2 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีธาตุกุดสังข์ ม. 5 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีนวลเจริญ ม. 5 ศรีสมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีนวลหัวงัว ม. 7 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีบุญเรืองโคกกลาง ม. 5 หัวหิน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีบูรพา ม. 2 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีเมืองจันทร์ ม. 3 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีวิชัย ม. 3 ภูแล่นช้าง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีวิริยสัมมาราม ม. 5 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศรีษะเกษวราราม ม. 8 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสง่าท่านาจาน ม. 4 คำสร้างเที่ยง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย ม. 6 สามขา กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสว่างไพบูลย์ ม. 3 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศรีสว่างอารมณ์ ม. 13 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศรีสะอาดนามน ม. 1 นามน นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสะอาดห้วยมะทอ ม. 2 หัวหิน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสันเมือง ม. 2 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสำราญ โคกสำราญ ม.2 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสุมังคลาราม ม. 2 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสุมังคลาราม ม. 4 สงเปลือย นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสุมังคลาราม ม. 2 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศรีสุมังคาราม ม. 11 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิริเจริญสุข ม. 10 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศิริธรรม ม. 12 กุดจิก ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ ศิริมงคล ม. 1 แซงบาดาล สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ ม. 1 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิริสว่าง ม. 9 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิริอัมพวันวังยาง ม. 5 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิลาลาดติการาม ม. 4 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ ม. 6 หนองห้าง กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม ม. 6 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สงยาง ม. 3 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สง่าอรุณ ม. 4 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ส้มป่อยโพธาราม ม. 1 สระพังทอง เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สมสะอาด ม. 3 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สระเกษ หนองผ้าอ้อม ม.7 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระแคนนามล ม. 1 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระทอง ม. 2 ศรีสมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระทองดอนดู่ ม. 2 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สระบัวเชียงสา ม. 9 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระบัวบ้านสา ม. 7 คลองขาม ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระบัวโพนสิม ม. 7 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 5 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สระปทุม ม. 4 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สร้างแก้ว ม. 2 กุงเก่า ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สร้างแสน ม. 5 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สร้างหิน สร้างหิน ม.5 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สวนโคก ม. 1 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สวนป่าสมเด็จ สวนป่าสมเด็จ ม. 1 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สวนพร้าวดงบัง ม. 9 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สวัสดิ์โสภาราม ม. 8 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างกุงศรี ม. 1 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคงคา ม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคงคา ม. 4 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคงคา ม. 3 โนนนาจาน เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคงคา ม. 1 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคำน้อย ม. 5 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคำแมด ม. 13 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ บ้านคำสมบูรณ์ ม. 4 นาบอน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างคำเหมือดแก้ว ม. 1 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโคกกลาง ม. 3 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างชัยศรี ม.  3 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างชัยศรี ม. 2 นาดี ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างชัยศรี ม. 8 บึงนาเรียง ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างชัยศรีโนนชัย ม. 1 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างดอนแก้ว ม. 8 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างใต้ ม. 7 ร่องคำ ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างท่าไฮหนองโจด ม. 7 หัวงัว ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างเทพนาวราราม ม. 6 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างธรรมรังษี ม. 6 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างนภา ม. 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างนิวรณ์ ม.6 นาเชือก ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโนนชาติ ม. 3 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโนนทัน ม. 1 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโนนสูง ม. 6 โนนสูง ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างบ้านเหล่า ม.5 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างบึงทอง ม.7 สามขา กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างบุรีดงน้อย ม.3 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างประทุม ม. 5 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างพิชัยกุดท่าลือ ม. 6 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ชัย ม. 7 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ชัย ม.4 มหาไชย สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด ม. 4 นาคู เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ชัยโพนแพง ม. 4 ดินจี่ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ทอง ม. 7 โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ทอง(ดอนยานาง) ม. 1 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรี ม. 11 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรี(สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี) ม. 11 คลองขาม ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีทอง ม. 6 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ ม. 2 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างรัตนาราม ม. 2 โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างวารีหนองน้อย ม. 7 สงเปลือย นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างศรีคงคา ม. 5 หนองสรวง หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างศรีบุญเรือง ม. 4 เว่อ ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างศรีบุญเรือง ม. 5 หนองช้าง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี สะอาดสมศรี ม.4 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี โนนสามัคคี ม.1 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างแสงจันทร์ดอนข่า ม. 6 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างโสภาเหล่าเขือง ม. 5 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างหงษ์ทอง ม. 1 นาขาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างหัวนาคำ ม. 1 หัวนาคำ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างเหล่าอ้อย ม. 7 เหล่าอ้อย ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอรุณ เหล็ก ม.10 เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอรุณดงบัง ม. 4 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอรุณนาบึง ม. 8 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอัมพวัน ม. 7 หลุบ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอัมพวัน สว่าง ม.1 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างอัมพวัน ม. 7 นามะเขือ สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอารมณ์ ม. 6 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอารมณ์ ม. 1 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สว่างอารีย์โนนชาด ม. 5 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอุทัย ม. 3 หนองตอกแป้น ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สว่างอุทัยดอนยูง ม. 16 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สองห้อง ม. 5 ร่องคำ ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดชัยศรี ม.8 กมลาไสย กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดชัยศรี ม. 1 สำราญใต้ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดชัยศรีดงตาว ม. 7 หนองช้าง กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดไชยศรี ม. 5 ดอนจาน กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดไชยศรี ม. 3 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดนาดี ม. 5 หนองกุงศรี หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดนาทม ม. 11 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดโพธิ์ชัย ม. 6 สำราญใต้ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดศิลป์หนองปะโอ ม. 6 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดสมศรี ม. 2 นามน นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดสมศรี สะอาดสมศรี ม.5 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สะอาดสมศรี ม. 3 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สักกวัน ม. 11 โนนบุรี สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สังข์ปทุมมาลา ม. 3 โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สังคมพัฒนา ม. 2 หลักเหลี่ยม นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สังวรวราราม ม. 6 ผาเสวย สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สันติการาม สวนผึ้ง ม.4 เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สันติธรรม ดงน้อย ม.4 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สันติธรรม ม. 8 กุดจิก ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สามัคคีดงบ่อ ม. 10 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สามัคคีธรรม ม. 10 คุ้มเก่า เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สามัคคีธรรม ม. 3 ท่าคันโท ท่าคันโท ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สามัคคีธรรมบวขาว บัวขาว ม.1 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สามัคคีบ้านขาม ขาม ม.1 คลองขาม ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สามัคคีพัฒนาบ้านแดง ม. 3 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สายทอง ม. 4 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สายทองโคกก่อง ม. 7 บัวบาน ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สายทองหนองเม็ก ม. 4 โคกสะอาด กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สาหินชัยมัด ม. 9 ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สิมนาโก ม. 2 นาโก กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สีดาวราราม ม. 6 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สีถาน ม. 4 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สี่แยกสมเด็จ ม. 2 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สีสุกกุดฝั่งแดง ม. 6 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สีสุมังคลาราม ม. 7 ผาเสวย สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุทธาวาส ม. 2 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุธรรมาราม ม. 8 หนองอิเฒ่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุนทราราม ม. 9 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุมังคลาราม ม. 1 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุมังคลาราม ม. 1 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณคีรีวงค์ ม. 1 ดงพยุง กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณนิคคลี ม. 5 โพนงาม กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณวารี ม. 5 ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณวารีหนองแวง หนองแวง ม.8 สงเปลือย นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณหงษ์ทองหนองคู ม. 4 โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ สุวรรณาราม ม. 2 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ สุวรรณาราม เนินลาด ม.9 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เสริมชัยศรี ม. 1 นิคม สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แสงจันทร์นาเชือก ม. 5 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แสงทองบูรณราม ม. 3 หนองใหญ่ หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แสงสว่างโพธิ์ทอง ม.1 สมเด็จ สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แสงอรุณวราราม ม. 8 สามขา กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ แสนสุข ม. 7 กุดจิก ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ โสภาราม ม. 8 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ไสยทอง(ไสยทองโคกก่อง) ม. 4 โนนศิลา สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองกุงกลาง ม. 8 สำราญ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ บ้านหนองกุงเหนือ ม. 4 หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองกุงใหญ่ ม. 1 สำราญ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองขาม ม. 15 อุ่มเม่า ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองคอนสวรรค์ แจ้งจม ม.7 เจ้าท่า กมลาไสย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ หนองคู หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแซง ม. 9 สำราญ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองตุ ม. 3 ธัญญา กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองโน ม. 5 โคกเครือ หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองบัว ม. 4 หนองบัว หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแปน ม. 1 หนองแปน กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองผือ ม. 1 หนองผือ เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองไผ่ ม. 9 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองโพน ม. 1 ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองฟ้าเลื่อน ม. 5 แจนแลน กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองไม้ตาย ม. 2 โคกเครือ หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองยอ ม. 5 สำราญใต้ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองยางใต้ ม. 7 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองยางเหนือ ม. 4 เนินยาง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองริวหนัง ม. 5 ลำหนองแสน หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงดง ม. 4 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงใต้ หนองแวงใต้ ม.18 อิตื้อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงบ่อแก้ว ม. 8 อิตื้อ ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงศรีสวัสดิ์ ม. 7 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงศิลาราม ม. 1 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองแวงศิลาราม ม. 1 หนองแวง สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองสวง(หนองสรวง) ม. 1 หนองสรวง หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ หนองสามขา ม. 5 หนองบัว หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ หนองแสง ม. 12 สงเปลือย เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองหญ้าปล้อง ม.7 ยอดแกง นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองหลวงโคกกลาง ม. 6 กุดจิก ท่าคันโท ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองหวาย ม. 4 ลำชี กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองหอไตร ม. 2 ลำหนองแสน หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองห้าง ม. 4 โนนนาจาน เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองหิน ม. 8 หนองหิน หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองอีกุ้ม ม. 7 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หนองอีบุตร ม. 14 คำบง ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ห้วยยาง ม. 7 สำราญ คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ห้วยยางดง ห้วยยางดง ม.3 โคกเครือ หนองกุงศรี ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ห้วยสีทน ห้วยสีทน ม.6 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ ห้วยเสือเต้น ม. 2 โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หอคำกั้ง ม. 4 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หอไตรปิฎการาม ม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หอไตรเหล่าใหญ่ ม. 1 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หัวนาคำ ม. 4 เหล่ากลาง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หัวบึง ม. 12 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ หาฤทธาราม ม. 7 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ หินลาด ม. 2 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหนือ ม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหนือคำมันปลา ม. 6 คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหนือหมูม่น ม. 1 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหล่าแดง ม. 9 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหล่าสูง ม. 4 ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหล่าใหญ่ ม. 6 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ เหล่าใหญ่เหนือ ม. 7 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนงค์สงเปลือย สงเปลือย ม.2 สงเปลือย นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนงคาราม ม. 7 ลำชี กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนงคาศรี ม. 2 ดอนจาน กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนุเขตตาราม ม. 5 ม่วงนา กิ่ง อ.ดอนจาน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนุมัจฉาราม ม. 6 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนุสาวรีย์โพธิ์ชัย ม. 11 หลักเมือง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อนุหาฤทธาราม ม. 8 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อภิสิทธิ์หนองแวงม่วง ม. 3 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อรัญญิกาเสนานิคม ม. 1 นาโก กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อร่ามมงคล ม.9 ยางตลาด ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อรุณรังษีวราราม แก้งนคร ม.7 นิคม สหัสขันธ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อรุณรัตนสีสุก ม. 7 โนนศิลาเลิง กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อรุณราษฎร์บำรุง ม. 7 นาบอน คำม่วง ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อรุณเรืองศรี ม. 19 หนองบัว หนองกุงศรี ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อโศกธรรมมาราม ม. 10 สำราญใต้ กิ่ง อ.สามชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อโศการาม ม. 1 ยอดแกง นามน ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพปาลิการาม ม. 9 ดงลิง กมลาไสย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวัน ม. 7 ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวันแกน้อย ม.5 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวันบ้านชาด ม. 6 นาโก กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวันบ้านดอน ม. 8 บัวขาว กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวันบ้านผึ้ง ม. 4 ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อัมพวันม่วงน้อย ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อัมพวันหนองม่วง ม. 7 นาดี ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อินเขียนหนองโน ม. 3 หัวหิน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อินทรนิมิตร ม. 3 คุ้มเก่า เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อินทรประทานพร ม. 3 ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อินทรวิหาร ม. 5 หมูม่น สมเด็จ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อินทราราม ม. 8 บ่อแก้ว เขาวง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุดมคงคาท่าเรือ ม. 3 นาเชือก ยางตลาด ภาค 9 ธรรมยุต
กาฬสินธุ์ อุดมประชาราษฎร์ ม. 3 นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุดมผลพิมูล ม. 2 พิมูล ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุดมผลหนองไผ่ ม. 3 โนนสูง ยางตลาด ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุทัยกุดโดน ม. 1 กุดโดน ห้วยเม็ก ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุทัยทิพพาวาส คำม่วงใต้ ม.9 ทุ่งคลอง คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุทัยธาราม ม. 4 นาทัน คำม่วง ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุทัยโนนขวา ม. 4 ฆ้องชัยพัฒนา กิ่ง อ.ฆ้องชัย ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว กุดค้าว ม.3 กุดหว้า กุฉินารายณ์ ภาค 9 มหานิกาย
กาฬสินธุ์ อุมังคละนาเรียง ม. 4 สามัคคี ร่องคำ ภาค 9 มหานิกาย
กำแพงเพชร กระโจมทอง ปากอ่างใน ม. 3 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร กระบวยทอง กระบวยทอง ม.1 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ก้องประชาราษฎร์ มาบไผ่ ม.4 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร กัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ ม.1 ลานดอกไม้ตก กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร กาทิ้งสามัคคีธรรม เกาะสง่า ม. 1 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร กำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร กุฏิการาม ม. 10 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกศกาสร เกศกาสร ม.2 ช่องลม ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกษประชาสรรค์ ดงเย็น ม. 1 ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะแก้ว เกาะแก้ว ม.6 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะตาล ม. 2 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะตำแย เกาะตำแย ม.5 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะน้ำโจน ม. 4 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะฝ้าย ม. 4 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะรากเสียด เกาะรากเสียดใน ม. 7 เพชรชมภู กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะรากเสียดนอก เกาะรากเสียด ม.2 เพชรชมภู กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เกาะหมู ม. 6 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แก้วชัยมงคล ม.8 ไทรงาม ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แก้วศรีวิไล ทุ่งทราย ม. 10 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แก้วสุริย์ฉาย ม. 1 ลานกระบือ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ ม.3 มหาชัย ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แก้วโสภณ ม.4 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โกสัมพี โกสัมพี ม.5 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ขนุนงาม ม. 4 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาแก้ว ม. 16 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาคีรีส ม. 1 เขาคีริส พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาชุมแสง เขาชุมแสง ม. 15 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาน้ำอุ่น ม. 4 โพธิ์ทอง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาพระ ม. 3 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาวังเจ้า วังเจ้า ม. 5 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร เขาวังเยี่ยม เขาวังเยี่ยม ม. 9 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาวังเยี่ยม เขาวังเยี่ยม ม. 9 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาสว่างธรรม มอสมบูรณ์ ม.11 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เขาสว่างอารมณ์ ม. 9 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โขมงหัก โขมงหัก ม. 13 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คงคาราม ม. 2 หนองคล้า ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คงคาราม ม. 1 แม่ลาด คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คณฑีศรีวชิราราม โคนเหนือ ม. 9 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คฤหบดีสงฆ์ ม. 3 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองเจริญราษฎร์บำรุง บ้านคลองเจริญ ม. 4 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองแต้วพัฒนา คลองแต้ว ม.4 เพชรชมภู กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองน้ำเย็นเหนือ ม. 7 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองน้ำไหลกลาง ม. 2 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองน้ำไหลใต้ ม. 3 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองพัฒนาราม ม. 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองพิไกร ม. 15 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองเมือง คลองเมืองนอก ม. 3 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองราษฎร์เจริญ คลองห้วยยั้ง ม. 2 ห้วยยั้ง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองละแวก คลองละแวก ม. 1 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองลาน ม. 1 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองสีนวล คลองสีนวล ม. 6 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองสุขใจ ม. 4 ทุ่งทราย คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองสุวรรณ คลองสุวรรณ ม. 4 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คลองใหญ่ คลองใหญ่ ม.  4 สักงาม คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คล้ายภู่ทอง ม. 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คอปล้อง คอปล้อง ม. 5 ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร คูหาสวรรค์ ม. 2 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โค้งไผ่ ม. 1 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โค้งวิไล ม. 4 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โคศิรการาม ม. 1 หนองหัววัว พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร งิ้วสองนาง ม. 1 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร จันทาราม ม. 1 วังแขม คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร จันทิมา จันทิมา ม.3 จันทิมา ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร จิกคันซ้อน ม. 3 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ช่องลม ม. 3 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ช่องลม ช่องลม ม.1 ช่องลม ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ชัยเคือง ชัยเคือง ม.3 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ชัยพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ม.3 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ชัยภูมิ หนองปิ้งไก่ ม. 2 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ชัยมงคล โพธิ์เอน ม. 4 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ชุมนาก ถาวรวัฒนา ม. 3 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา ม.11 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดงกระทิง ดงกระทิง ม. 5 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดงซ่อมสามัคคี ดงซ่อม ม.9 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดงตาจันทร์ ดงตาจันทร์ ม.8 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดงสระแก้ว สระแก้ว ม. 3 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดงอีบุก ดงอีบุก ม. 1 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอนโค้ง ม. 5 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอนแตง ม. 4 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอนปอแดง ม. 3 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอนไพรวัลย์ เกาะแขก ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอนเหียง ม. 5 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดอยแก้ว ม. 2 โป่งน้ำร้อน คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดาดทองเจริญ ดาดทองเจริญ ม.12 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ด่านกรวด ม. 7 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ดำรงธรรม ม. 2 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เด่นสะเดา เด่นสะเดา ม.10 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร ตลุกงาม ตลุกงาม ม.6 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ตะล่อมสุวรรณาราม ม.2 วังยาง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เตาขนมจีน เตาขนมจีน ม.16 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไตรตรึงษาราม ม. 8 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไตรภูมิ วังรอ ม. 12 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ถนนงาม ม. 1 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ถนนน้อย บ้านถนนน้อย ม. 5 ถาวรวัฒนา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ถาวรวัฒนา (เหนือ) ถาวรวัฒนา ม. 4 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ถาวรวัฒนา(ใต้) ถาวรวัฒนา ม. 1 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ถ้ำเขาตะล่อม เขาสว่าง ม. 4 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร ทรัพย์เจริญ ม.2 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทรัพย์นิมิตร ม.9 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทรายทองศรัทธาราม หนองทอง ม. 10 เขาคีริส พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทรายทองศรัทธาราม หนองทอง ม. 10 เขาคีริส พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าข้ามสามัคคี ม. 5 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าขึ้น ท่าขึ้น ม. 3 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าคร้อ ม. 4 วังบัว คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าคูณสามัคคีธรรม ท่าคูณ ม. 1 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าช้าง ม. 4 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าตะคร้อเขาทอง ม. 5 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทีฆายุการาม แม่ยื้อ ม. 3 หนองไม้กอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งตาพุก ม.4 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งทอง บ้านทุ่งทอง ม.6 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งน้ำตก ทุ่งน้ำตก ม.3 หนองหัววัว พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งมหาศาล ม. 7 มหาชัย ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งรวงทอง ทุ่งรวงทอง ม.4 หนองไม้กอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งเศรษฐี ทุ่งเศรษฐีเหนือ ม. 4 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่น ม. 4 ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งสวน ม. 7 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งสามัคคี ม. 1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ทุ่งหันตรา ทุ่งหันตรา ม. 10 วังแขม คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เทพทรงธรรม ม. 4 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เทพนคร เทพนคร ม. 15 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เทพนิมิตมงคล ม. 1 ไทรงาม ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไทรงาม ม. 4 ไทรงาม ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไทรงามใต้ ไทรงามใต้ ม.7 ไทรงาม ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไทรย้อย ไทรย้อย ม. 2 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไทรย้อย ไทรย้อย ม.7 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ธรรมธาราม ม. 6 แม่ลาด คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ธรรมรังษี ตอรัง ม.5 หนองแม่แตง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ธรรมวารี หนองน้ำแดง ม. 9 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร น้อยวรลักษณ์ ม. 4 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ม.3 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร นานอก ม. 3 วังควง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นาบ่อคำ ม. 4 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นาร้อยไร่ นาร้อยไร่ ม. 5 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นาเหนือ ม. 1 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นิคมธรรมาราม นิคม ม. 7 วังยาง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นิคมสหกรณ์ ม. 4 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร นิมิตธัญญาราม ทุ่งทรายน้อย ม. 6 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เนินกรวด เนินกรวด ม. 7 ลานดอกไม้ตก กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เนินกรอย เนินกรอย ม.2 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เนินสำราญ เนินสำราญ ม.2 ไทรงาม ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เนินสำราญ เนินสำราญ ม.7 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนโก ม. 9 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนจั่น ม. 1 ทุ่งทราย คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนดุม ม. 2 หัวถนน คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนตารอด ม. 4 เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนทัน ม. 8 หัวถนน คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ ม.12 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร โนนใหญ่วัฒนาราม โนนใหญ่ ม.6 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อกระบาก บ่อกระบาก ม.7 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อแก้ว ม. 5 พานทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อเงิน บ่อเงิน ม. 12 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อตาโพธิ์ บ่อตาโพธิ์ ม.10 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อทอง ม. 8 วังแขม คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ่อสามแสน บ่อสามแสน ม. 6 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ้านปางขนุน ปางขนุน ม.6 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ้านแม่นารี แม่นารี ม.5 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ้านไร่ ไร่ดอนแตง ม. 6 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ้านหลวง ม. 2 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บ้านใหม่สุวรรณภูมิ ม. 5 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงกอก ม. 8 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงบ้าน บึงบ้าน ม.7 บึงบ้าน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงลาด บึงลาด ม. 11 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงสามัคคี บึงสามัคคี ม. 7 บึงสามัคคี กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงสำราญน้อย ถาวรวัฒนา ม. 8 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงสำราญใหญ่ ถาวรวัฒนา ม. 7 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บึงเสือเต้น ม. 5 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บุญญารักษ์ ห้วยน้อย ม.4 มหาชัย ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร บุญมั่นศรัทธาราม ม. 3 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปทุมทอง ม. 8 วังบัว คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ประชาศรัทธาราม ม. 3 วังยาง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ประดู่ลาย ประดู่ลาย ม. 3 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปราสาท โคนใต้ ม. 2 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปรีชาราษฎร์บำรุง ม. 3 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปรือพันไถ ปรือพันไถ ม.4 ช่องลม ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปลูกศรัทธา ม. 7 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปากคลองลาน ม. 4 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปากอ่าง ม. 1 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ปางมะค่า ปางมะค่า ม.5 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ป่าเจริญธรรม สวนส้ม ม.2 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ป่าชัยรังสี ท่าไม้แดงใต้ ม.8 ลานดอกไม้ออก เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ป่าดอยลับงา สันติสุข ม.7 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร ป่าเรไลย์ ม. 1 หนองคล้า ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ป่าวังชะโอน วังชะโอนน้อย มม.6 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แปดอ้อม ม.7 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โป่งน้ำร้อน ม. 1 โป่งน้ำร้อน คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โปร่งตะคลอง ม. 7 หนองคล้า ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไผ่งาม ไผ่งาม ม.8 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไผ่ตาสุ่ม ไผ่ตาสุ่ม ม.9 หนองแม่แตง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พงษ์สัก พงษ์สัก ม.11 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พรหมนิมิต ม. 1 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พรหมประดิษฐ์ ม. 3 แม่ลาด คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พรหมพาราม ม. 2 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พระเจดีย์ทอง โนนม่วง ม. 10 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พระบรมธาตุ ม. 3 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พัฒนราษฎร์บำรุง ม. 1 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พัฒนานิคม ม. 5 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร พานทอง ม.1 พานทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พิกุล นครชุม ม.3 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร พิกุลทอง ม. 1 หัวถนน คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เพชรไพรวัลย์ เพชรไพรวัลย์ ม.2 จันทิมา ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์เตี้ย ปลักไม้ดำ ม. 3 ลานกระบือ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง ม. 8 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์ทะเล ม. 4 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์ประสิทธิธรรม หนองนกชุมใต้ ม.13 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์พัฒนา โพธิ์พัฒนา ม.5 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์ศรี ม. 6 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร โพธิ์ใหม่กฤษฎี โพธิ์ใหม่กฤษฎี (โคนใต้) ม. 13 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไพรสณฑ์รัตนาราม ม. 3 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร ฟากทุ่ง ฟากทุ่ง ม.1 โนนพลวง ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มงคลศรัทธาราม ม. 3 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มหาชัยวนาราม มหาชัย ม. 1 มหาชัย ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มหาโพธิมงคล ม. 2 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอเศรษฐี มอเศรษฐี ม.10 คลองลาน คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสมบัติ ม. 4 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสังเวียน ม.4 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสำเภาพัฒนาราม ม. 9 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสำราญ มอสำราญ ม.15 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสำราญ มอสำราญ ม. 7 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มอสูง ม. 1 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มะกอกหวาน ม. 7 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มะเดื่อชุมพร มะเดื่อชุมพร ม. 4 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มะม่วงงาม มะม่วงงาม ม. 7 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มาบคล้า มาบคล้า ม. 9 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มาบมะโมง ม. 5 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มิตรศรัทธาธรรม ไร่ ม. 16 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร มุจลินท์ ม. 6 วังไทร คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แม่ลาดใหญ่ ม. 2 แม่ลาด คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แม่สอด ม. 3 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ยางเรียง ยางเรียงใต้ ม. 8 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ยางเลียง ยางเลียงเหนือ ม. 8 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร เย็นบูรณะราษฎร์เจริญ ม. 3 ท่าไม้ พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ระหาร ม. 1 โพธิ์ทอง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร รักษ์สามัคคีธรรม ม. 4 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร รัตนปทุม ม. 3 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ราชพฤกษ์ศรัทธาราม ม. 2 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ราษฎร์เจริญพร ม. 2 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ราษฎร์บูรณะ ม. 1 วังตะแบก พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ธำมรงค์ ม. 3 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ราษฎร์ศรัทธาราม ม. 2 พานทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไร่ลำปาง ไร่ลำปาง ม.6 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ไร่หลักขวัญ ไร่หลักขวัญ ม. 2 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ฤกษ์หร่ายสามัคคี ม. 1 วังยาง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ลัฏฐิวันวนาราม ม. 3 เขาคีริส พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ลานกระทิง ลานกระทิง ม.4 วังควง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ลานดอกไม้ แหลมยาว ม. 16 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร ลานตาบัว ลานตาบัว ม.2 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ลานทอง ม. 7 วังควง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วชิราราม ม. 5 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังเจ้า วังเจ้า ม. 6 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังเจ้า วังเจ้า ม. 5 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังเฉลียง วังเฉลียง ม.7 คลองพิไกร พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังตะเคียน วังตะเคียน ม.5 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังทอง ม.2 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังน้ำแดง วังน้ำแดง ม. 2 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังน้ำวน ม. 11 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังน้ำสามัคคี ม. 4 วังยาง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังโบสถ์ ม. 1 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังประดา ม. 12 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังพระธาตุ วังพระธาตุ ม. 17 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังเพชร วังเพชร ม.11 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังไม้แดง วังไม้แดง ม.5 ท่าไม้ พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังยาง ม. 1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังล้อม ม. 4 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังหันน้ำดึง ม. 5 วังแขม คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังหามแห ม. 1 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร วังอ้อ วังอ้อ ม.9 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร วารีวัฒนาราม ม. 5 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีเกษตรพัฒนา ศรีเกษตรพัฒนา ม.16 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีบุญส่ง ม. 7 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีปุณณาวาส ม. 2 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีพรหม โนนกลาง ม. 7 ระหาน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีไพศาล ม. 1 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีภิรมย์ คลองขลุง ม.2 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีโยธิน ศรีโยธิน ม. 7 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีโยธิน ศรีโยธิน ม. 7 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีวิไล ป่าถั่ว ม. 3 มหาชัย ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีสมบูรณ์ มอสมบูรณ์ ม. 5 สักงาม คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีสังฆธาราม ม. 1 ท่าพุทรา คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีสัจธรรม คลองปิ่นโต ม.11 คลองน้ำไหล คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีสุทธาวาส ม. 13 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศรีหัตถยาราม คลองเมืองใน ม. 3 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ศาลเจ้าแม่ ม. 6 วังแขม คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สระแก้ว สระแก้ว ม. 5 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สระเตย สระเตย ม. 3 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สระสิงห์โต ม. 8 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สลกบาตร ม. 3 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สว่างอารมณ์ ม. 6 นครชุม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สว่างอารมณ์ ม. 3 หนองคล้า ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สว่างอารมณ์ ม. 2 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สว่างอารมณ์ ม. 8 ท่าไม้ พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สว่างอารมณ์ ม. 5 หนองหลวง ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สหราษฎร์รังสรรค์ ม. 3 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ส่องตาแล ส่องตาแล ม.2 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ส่องตาแล ส่องตาแล ม.12 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สักขีย์วนาราม สักขี ม.2 หนองไม้กอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สักงาม สักงาม ม.1 สักงาม คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สันติยาราม ม. 9 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สันติวนาราม ม. 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สันติวัน ม. 9 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สันติสุข หัวฝาย ม. 7 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สันเนินดินแดง ม. 13 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สามขา สามขา ม. 8 เทพนิมิต กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สามแยก ม. 8 วังบัว คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สามัคคีธรรม ม. 1 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สิงคาราม ม. 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สิทธิวราราม ม. 3 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สุขเกษม ม. 6 โพธิ์ทอง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สุขเกษม ปากเหมือง ม. 12 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร สุวรรณาราม วังควง ม. 2 วังควง พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เสด็จ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร เสมางาม เกาะพริกแจว ม. 2 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แสงสุริยาราม วังชะโอน ม. 10 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แสงอรุณ ม. 2 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร แสนสุข ม. 7 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร หงษ์ทอง ม. 5 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หงษ์ทองเจริญ ม.6 คณฑี เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองกระทุ่ม ม. 6 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองกระทุ่ม ม. 4 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม ม.4 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองขาม ม.4 หัวถนน คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองงูเห่า ม. 4 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองจอกพัฒนาราม ม. 4 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองชุมแสงธรรม หนองชุมแสง ม.9 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองแดน หนองแดน ม. 1 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองโดนราษฎร์บำรุง หนองโดน ม.3 พานทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองตาสังข์ หนองตาสังข์ ม.2 ลานกระบือ ลานกระบือ ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองเต่า ม. 11 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองเต่าทอง ม. 12 คลองขลุง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองเตาอิฐ หนองเตาอิฐ ม. 11 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองทองหล่อ หนองทองหล่อ ม. 4 วังไทร คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองไทร วังชะโอนน้อย ม. 12 วังชะโอน กิ่ง อ.บึงสามัคคี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองนกชุม ม. 2 ทุ่งทราย คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองน้ำขุ่น หนองน้ำขุ่น ม.5 สักงาม คลองลาน ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร หนองบัว หนองบัว ม. 7 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 ธรรมยุต
กำแพงเพชร หนองปรือ ม. 1 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองปลิง ม.3 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองปลิง ม. 10 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองปืนแตก หนองปืนแตก ม.3 หนองแม่แตง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองไผ่ ม.11 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองเม่น ม. 8 วังไทร คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองแม่แตง หนองแม่แตง ม.1 หนองแม่แตง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองโมกข์พัฒนาราม ม. 10 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองไม้กอง หนองไม้กอง ม.1 หนองไม้กอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองวัวดำ หนองวัวดำ ม. 7 โกสัมพี กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองหล่ม ม. 2 โพธิ์ทอง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองหลวง หนองหลวง ม.3 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองเหมือด ม. 6 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองใหญ่ หนองใหญ่ ม.9 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองใหญ่ปางช่างยม ปางช่างยม ม.14 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หนองใหญ่ศรีโสภณ หนองใหญ่ศรีโสภณ ม.8 วังทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ห้วยปักษ์ สระแก้ว ม. 8 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หัวยาง ม. 4 หนองคล้า ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หัวเสลาโพธาราม ม. 2 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร หินชะโงก ม. 5 โพธิ์ทอง คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ใหม่โคกเจริญ ม. 4 หนองทอง ไทรงาม ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย ม. 3 คลองลานพัฒนา คลองลาน ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ใหม่ศรีเจริญพร บ้านใหม่ ม. 1 ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ใหม่ศรีอุบล ม.8 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร ใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง ม.6 บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อมฤต ลานดอกไม้ ม. 1 ลานดอกไม้ตก กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อยู่โนนมะกอก ม. 3 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อรัญญิกาวาส ท่าไม้แดง ม. 3 ลานดอกไม้ออก เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อรัญสถิตย์ เกาะพิบูล ม. 3 ลานดอกไม้ตก กิ่ง อ.โกสัมพีนคร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อัมพาพนาราม ม. 1 วังไทร คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อ่างทอง ม. 1 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อ่างทองพัฒนา ม. 11 วังไทร คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อินทาราม ม. 4 ท่าไม้ พรานกระต่าย ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อุดมศรัทธาราม ม. 1 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อุทุมพร ท่าเดื่อ ม. 1 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อุเบกขาราม โนนพลับ ม. 6 หัวถนน คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
กำแพงเพชร อู่สำเภา อู่สำเภา ม. 8 ท่ามะเขือ คลองขลุง ภาค 4 มหานิกาย
ขอนแก่น กลาง ในเมือง เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กลาง ธาตุ ม. 4 หนองเขียด ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กลางบุรี ดอนบม ม.6 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กลางสระขาม ม. 6 ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กลางสว่าง หนองไผ่ใต้ ม.5 หนองไผ่ ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กลางสามัคคี วังขอนยม ม.10 นาจาน สีชมพู ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น กลางอรัญเขต ม. 4 บ้านขาม น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กองศรี ม. 3 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กองศรี ม. 8 โพธิ์ไชย มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กัทลีวัณ ม. 1 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กาญจนาราม ม. 1 โนนทอง แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กิโลเมตรสิบหก ม. 9 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กุดน้ำเที่ยง ม. 8 ชนบท ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กุเวียน ม. 7 โนนทอง หนองเรือ ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น กุสวนาราม ม. 5 เมืองพล พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ โนนเขวา ม. 3 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น กู่ประภาชัย ม. 1 บัวใหญ่ น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกษตรสุวรรณ ม. 1 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกษมสำราญ ม.9 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น เกษรวนาราม ม. 9 ศิลา เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกษามคม ม. 6 โพธิ์ไชย มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะแก้ว ม. 7 หนองบัว บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะแก้ว ม. 3 หนองแดง สีชมพู ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น เกาะแก้ว ม. 7 สะอาด น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะแก้ว ม. 1 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะแก้ว ม. 7 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะทอง ม. 5 โคกสี เมืองขอนแก่น ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น เกาะศิริ ม.10 ก้านเหลือง แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เกาะสะอาด ม. 1 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น แก้วกู่ชัยมงคล ม. 4 บ้านหัน บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แก้วพวงมาลัย ม. 4 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แก้วสว่าง ม. 1 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โกวสินธุ์วนาราม โนนโก ม.6 นาหนองทุ่ม ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โกศลภาราม ม. 6 กุดกว้าง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โกสุมภาราม เหมือดแอ่ ม.4 นาเพียง ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ขนุนโพธิ์ ม. 5 สวนหม่อน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เขมาภิรมณ์ ม. 3 เมืองเพีย บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เขาดินวนาราม นายม ม.2 หนองกุง น้ำพอง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น เขาสวนกวาง ม. 1 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น เขาสามยอด ม. 2 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คงคาราม ม. 8 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ครองธรรมมิการาม ม. 3 โนนข่า พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ครองบุรี ม. 5 สำโรง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คลองสะอาด ม. 7 ป่ามะนาว บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คลองสินธุ์ ม. 7 สำโรง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คันธามวัน ม. 2 ทางขวาง แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คามวดี ม. 8 สำโรง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คำแคนเหนือ ม. 2 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น คำบง คำบง ม.9 สะอาด น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คำมืด ม. 12 น้ำพอง น้ำพอง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น คำมูล ม.21 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คำสมบูรณ์ คำม่วง ม.2 คำม่วง เขาสวนกวาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คำใหญ่ คำใหญ่ ม.9 ม่วงหวาน น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คีรีวัน ม. 5 โคกงาม บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น คุ้มจัดสรรค์ ม. 1 ในเมือง บ้านไผ่ ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น แคนเหนือ ม. 1 แคนเหนือ บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โคกกรวด ม. 3 โนนพะยอม ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โคกกลางสว่าง ม. 2 หนองแดง สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โคกกุง โคกกุง ม.11 หนองแวงโสกพระ พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โคกสว่าง ม. 8 สวนหม่อน มัญจาคีรี ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น โคกสามารถ ม. 6 หนองบัว บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โคกหย่อน หนองผือ ม.7 นาเพียง ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โฆสิตาราม ม. 8 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมแจ้ง ผักหนาม ม. 4 หนองกุงใหญ่ กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมมณี ม. 13 บัวใหญ่ น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมมณี ม. 2 ขนวน ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมศรี ในเมือง เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมศรี ม. 10 สำราญ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมศรี ม.2 บ้านลาน บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จอมศรีมุนี ม.5 หนองแวง พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทนิมิตร ม. 8 หนองเม็ก หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทมงคล ม. 5 ขนวน ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทร์ ม.2-3 จระเข้ หนองเรือ ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น จันทร์เขมาราม นาแพง ม.4 เขาน้อย ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทรบุรี ม. 3 โนนทอง หนองเรือ ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น จันทรประสิทธิ์ ม.2 ในเมือง บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทรังษี ม. 6 หนองตูม เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทรังษี ม. 3 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทรังษี ม. 5 ลอมคอม พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทรัตนาราม หนองแวง เมืองพล พล ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น จันทราคม ม. 6 บ้านโต้น พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จันทราราม ม. 3 เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น จันทริการาม ม. 7 ป่าปอ บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จำปา ม. 1 บ้านลาน บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จำปา ม. 5 ภูเหล็ก บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จิตวิเวก ม. 8 ก้านเหลือง แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จินดามณี ม. 5 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จุณณะปิยะวนาวาส หนองไผ่ ม.14 ศิลา เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จุมพร ม. 2 หนองแซง บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จุมพล บ้านก้านเหลือง ม. 1 ก้านเหลือง แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น จูมพล ม. 1 กุดกว้าง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เจดีย์ ชาด ม. 3 ขามป้อม พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เจติยภูมิ ม. 1 บ้านขาม น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เจริญวารี ม. 6 โนนพะยอม ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เจริญวารี ม. 5 วังแสง ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) นาเสียว ม.5 สระแก้ว เปือยน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แจ้งศิริ ม. 6 โนนศิลา บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แจ้งสว่าง โนนเมือง ม. 5 โนนหัน ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แจ้งสว่าง หนองแสง ม.8 นาจาน สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แจ้งสว่างนอก แสนสุข ม.5 โนนสะอาด ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ฉัททันต์ ม. 8 โคกสำราญ บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ฉิมพลี ม. 12 ท่าศาลา มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เฉลียงทอง ม. 2 โนนคอม ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชนบำรุง ม. 10 บ้านเหล่า บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชนะชัย ม. 11 ท่าศาลา มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชมพูพฤกษ์ ม. 6 หนองแวงนางเป้า พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชมภู ม. 8 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชมภู ม. 7 บ้านโคก มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชมภูคำ ม. 10 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชลขันธ์ ม. 5 โนนข่า พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชลธาร ม. 5 โนนธาตุ หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยประดิษฐ (บ้านไผ่กุดหิน) ในเขตเทศบาล ม. 3 ไชยสอ ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยประสิทธิ์ ม. 2 โคกสง่า พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยประสิทธิ์ ม. 5 ปอแดง ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล ม. 4 บ้านกง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล ม. 3 ยางคำ หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล ม. 5 หนองแซง บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล ม. 6 สงเปือย ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล อ่างศิลา ม.6 สงเปือย ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยมงคล ม. 7 นาแพง มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยศรี ม. 9 วังชัย น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยศรี ม. 8 ดงเค็ง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยสว่าง ม. 7 บ้านขาม น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยสวาสดิ์ ม. 5 ขามป้อม เปือยน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยสิทธิ์ ม. 4 สำราญ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชัยแสงอรุณทอง ม. 11 โคกสี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชุมพร ม. 5 ม่วงหวาน น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชุมพร ม. 5 ละหานนา แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชุมพรชัยศรี เวียงอินน์ ม. 3 น้ำอ้อม กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชุมพล บะแต้ ม. 5 หนองโก กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ชุมพลบุรี ม. 3 เมืองพล พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โชติการาม ม. 4 วังม่วง เปือยน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น โชติการาม ม. 9 โจดหนองแก พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไชยศรี ม. 8 สาวัตถี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไชโย ม. 1 พระยืน พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไชโย ม. 2 คำแคน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ซำขามถ้ำยาว ม. 11 บัวเงิน น้ำพอง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น ซำภูทอง ม. 1 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดงกลาง ม.5 บ้านโต้น พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดงเค็ง ดงเค็ง ม.8 ดงเค็ง หนองสองห้อง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น ดงสะคร่าน ม. 10 วังสวาบ ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดวงจันทราราม ม. 5 สาวัตถี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดอนแก้ว ม. 14 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดอนจันทร์ ม. 6 บ้านฝาง บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดอนน้ำผึ้ง โนนน้ำผึ้ง ม. 2 ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดอนเมือง ม.1 ซำยาง สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดอนศิลา ม. 2 แวงน้อย แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดาวดึงษ์ ม. 4 บ้านโต้น พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดาวเรือง ม. 2 บ้านเม็ง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดาวเรือง ดอนหัน ม. 9 ชุมแพ ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ดุสิตาราม ม. 4 ป่าปอ บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตระคลอง ม. 5 กุดเค้า มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตระคลองโพธิ์ ม. 5 หนองเรือ หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตระคลองหัน ม. 5 บ้านกง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตราชูวนาราม ในเมือง เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตลาดคลอง ม. 1 นางาม มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตลาดโพธิ์ศรี ม. 6 โนนฆ้อง บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตลาดหนองเรือ ม. 1 หนองเรือ หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตลาดหัวหิน ม. 2 ป่ามะนาว บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตะคลอง ม. 2 ซับสมบูรณ์ มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตะคลองสีผึ้ง ม. 5 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตาลเดี่ยว ม. 8 สีชมพู สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ตาลเรียง ม. 14 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรคามบำรุง ม. 12 สำราญ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรประสิทธิ์ ม. 5 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรมิตร ตลาดหนองแก ม. 4 โนนสะอาด หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรมิตร หนองซา ม. 6 น้ำอ้อม กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรมิตร ม. 7 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไตรรงค์ โนนชาติ ม. 4 โนนหัน ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถนนยาว ม. 1 โนนสะอาด หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถาวร ม. 5 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถาวร ม. 3 โคกสง่า พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถาวรนิมิตร ม. 4 จระเข้ หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถ้ำพระคำเม็ก ม. 1 นาคำ อุบลรัตน์ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ถิรธรรม ม. 10 หนองเม็ก หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เถาวัลย์ ม. 6 พระยืน พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรงธรรม ม. 4 คอนฉิม แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรงศร ม.7 วังหิน หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรงศิลา ม. 2 ท่านางแนว แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรงศิลา ม. 9 เมืองเก่าพัฒนา ภูเวียง ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น ทรงศิลา ม. 4 ห้วยแก ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรงศีล ม. 8 ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรายทอง ม. 13 โนนทอง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรายบึงสำราญ ม. 8 สำราญ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทรายมูล ม.1-2 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทองประสาน ม. 9 ดอนดั่ง หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทองประสิทธิ์ ม. 2 ทุ่งชมพู ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทองหลาง ม. 3 โนนธาตุ หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ากระบือ ท่ากระบือ ม.4 ภูผาม่าน ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าเกษมสามัคคี ม. 5 ท่ากระเสริม น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าแขก หลุบเลา ม. 5 ห้วยเตย กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าแขก ขามป้อม ม.10 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทางพาด ทางพาด ม. 11 คำม่วง เขาสวนกวาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าชลาวาส ม. 5 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าเดื่อ ม. 1 ดินดำ ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าน้ำพอง ม. 2 น้ำพอง น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าบึง ม. 1 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าประชุม ม. 19 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าประชุม ม. 4 หนองบัว บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าประทาย พระคือ ม.3 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าพระเนาว์ ม. 6 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ม.10 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าโพธิ์ ศิลา เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทาม โนนอุดม ม.6 โนนอุดม ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ามงคล โนนสะอาด ม.11 โนนทัน หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ามงคล โนนสะอาด ม. 11 โนนทัน หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทามเรืองศรี ม. 6 หนองกุงเซิน ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ามะเดื่อ ม. 9 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ายางชุม ม. 3 โคกสี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่ายาราม ม. 16 หนองตูม เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าราชไชยศรี ม. 15 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าราษฎร์ ม. 10 ศิลา เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าเรียบ ม. 17 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าแร่ ม. 10 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าละหาน ม. 1 ละหานนา แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าสองคร ม. 18 พระลับ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าสองคอน ม. 3 นาฝาย ภูผาม่าน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าสำราญ ม. 7 ซำยาง สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ท่าอุทุมพร ม. 12 โนนทอง หนองเรือ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งโป่ง ม. 7 เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 5 โนนฆ้อง บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 6 น้ำพอง น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 9 ท่ากระเสริม น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 6 กุดธาตุ ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 2 สวนหม่อน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 1 ท่าศาลา มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 6 บ้านโคก มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 4 โพธิ์ไชย มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ทุ่งสว่าง ม. 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพนิมิต ม. 4 คึมชาด หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพนิมิตร ม. 1 บ้านดง อุบลรัตน์ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพปูรณาราม ม. 7 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพสุวรรณ ม. 2 สาวัตถี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพาภิบาล ม. 7 กุดเพียขอม ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทพาราม ม. 10 บ้านหัน บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น เทวราช บ้านหนองแวงท่าวัด ม. 2 ท่าวัด แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แท่น ม. 4 บ้านเหล่า บ้านฝาง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แท่นศิลา ม. 6 หนองกุงเซิน ภูเวียง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แท่นศิลา ม.6 วังแสง ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น แท่นศิลาอาสน์ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทยนิยม ม. 6 ท่าวัด แวงน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทยนิยม ม. 1 หนองเม็ก หนองสองห้อง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทยบำรุง ม. 4 หัวทุ่ง พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทยสถิตย์ ม. 2 เพ็กใหญ่ พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทรงาม ม. 1 สาวัตถี เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทรทอง ม. 9 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทรทอง นาฝาย ม. 8 ห้วยโจด กระนวน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ไทรทอง ม. 3 หนองแปน มัญจาคีรี ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธงชัย ม. 3 พระยืน พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธงชัย ม. 9 เพ็กใหญ่ พล ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธงไชย ม. 1 โนนพะยอม ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธรณีธงชัย ม. 3 หนองแซง บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธรรมเจดีย์ ม. 2 แคนเหนือ บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธรรมณี ม.5 บ้านแท่น ชนบท ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธรรมมงคล (ราษฎร์บำรุง) ม. 9 หินตั้ง บ้านไผ่ ภาค 9 ธรรมยุต
ขอนแก่น ธรรมวิเวกประชาสรรค์ โนนทอง ม.6 หินตั้ง บ้านไผ่ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธรรมิการาม ม. 9 นาจาน สีชมพู ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธัญญาสมจิตร ม. 3 หนองแวง พระยืน ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุ แห่ ม. 1 ชุมแพ ชุมแพ ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุกุดกว้าง ม. 13 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุกู่ทอง ม. 1 เปือยน้อย เปือยน้อย ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุจอมศรี ม. 4 หนองกุง น้ำพอง ภาค 9 มหานิกาย
ขอนแก่น ธาตุสว่าง ม. 4 หนองตู