หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามนิโรธอริยสัจ(นิโรธ) :: [ดับอุปาทาน]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อุบายละความยึดถือCD_069 (07)
2พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)รู้เท่าปล่อยวาง 14 มีค 22CD_101 (02)
3พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแผ่นที่ 07
4พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การวางของหนักคือการดับทุกข์ แผ่นที่ 05
5พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:การคลายความกำหนัดยึดถือแผ่นที่ 06
6พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อาสาฬหบูชาเทศนา -:เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมหลุดพ้นแผ่นที่ 04
7พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -:การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งค...แผ่นที่ 06
8พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๔ -:การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งค...แผ่นที่ 06
9พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ธรรมทั้งหลายไม่ควรถือมั่นCD_207 (05)
10พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ฝึกกรรมฐานทำจิตให้ว่างCD_207 (05)
11พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)พิจารณากายคลายอุปาทานCD_207 (06)
12พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)พิจารณาความตายคลายอุปาทานCD_207 (14)
13พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ละความยึดมั่นCD_207 (02)
14พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ละความยึดมั่นถือมั่นCD_207 (04)
15พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ละความเห็นผิดทำความเห็นถูกต้องCD_207 (08)
16พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อุบายคลายอุปทานCD_207 (03)
17พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ปฏิบัติด้วยการปล่อยวางธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
18พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ปล่อยวาง ว่างสบายธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
19พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)หลุดพ้นด้วยปัญญา อบรมภิกษุสามเณรธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
20พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)การปฏิบัติอันสุดท้าย ดับเวทนา-สัญญา-ดับมโนสังขาร.mp3CD_007 (01)
21พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ทำให้จิตว่าง.mp3CD_007 (01)
         
หน้า   1
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก