หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามวิธีสร้างบุญบารมี และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


วิธีสร้างบุญบารมี:: [ วิปัสสนาภาวนา ]
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1กายานุปัสสนา ๔ ขั้นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 12
2การตายเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (11)
3การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 1พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
4การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 2พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
5การปฏิบัติให้มีสติรู้กายในกาย.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
6การฝึกจิตให้รู้สภาวะแห่งความจริง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
7การพัฒนาจิตในทางธรรม.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
8การพิจารณา คือการภาวนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
9การเจริญวิปัสสนาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (08)
10การใช้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
11การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่ ๑๒.๒๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
12กำลังของใจที่สูงสุดคือปัญญา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
13กำลังปัญญา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
14กำหนดจิตให้รู้กายในกาย.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
15กิเลสกลัวสติปัญญา 6 กค 21 Aพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (01)
16ข้อควรทราบที่ ๓ (นิวรณ์๕ องค์ฌาน๕ ธรรมสมาธิ๕) ๔๓.๒๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
17ข้อปฏิบัติในทางปัญญาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 10
18ความบริสุทธิ์ของใจ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
19คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(ตอนทื่๑กายานุปัสสน...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
20คู่มือมนุษย์ 7 การทำให้รู้แจ้งตามธรรมชาติพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
21คู่มือมนุษย์ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
22จงกำหนดเห็นความตายพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (10)
23จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
24จิตจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
25จิตตานุปัสสนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 10
26จิตตานุปัสสนา ๔ ขั้นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 12
27จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สนทนาธรรม.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
28จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (02)
29จิตสิกขา ปัญญาสิกขาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 14
30ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
         
หน้า   1 2 3 4 5 6 7
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก