หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามพระอาจารย์ และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

ธรรมบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ชื่อเรื่อง ชื่อพระอาจาย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
การมีชีวิตชนิดที่น่าพอใจพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
การมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
การมีชีวิตด้วยจิตว่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การมีธรรมมะสี่เกลอ : สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
การมีธรรมะประกอบอยู่กับชีวิตพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
การมีธรรมะในการครองชีวิตพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 08
การมีนิพพานในชีวิตประจำวันพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้องพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
การมีอาชีวะให้ถูกต้องและสมบูรณ์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
การระลึกถึงบรรพบุรุษพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การสังคมคืออะไร ?พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การสิบพันธุ์และทายาท ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมด.พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
การอยู่กับนิพพาน ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 1พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 2พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 07
การเป็นผู้สูงอายุตามหลักแห่งพุทธศาสนาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 08
การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การเลิกอายุที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ?พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การเห็นและการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัวพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
ของมีราคาถูกที่สุด ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
ขันตี ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
       
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ที่มาข้อมูล : http://www.buddhadasa.in.th

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก