หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง ดาวน์โหลด
841จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒ (๕๒.๔๖)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
842จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไปตอนที่ ๑ (๕๓.๔๓)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคมอยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม
843จนตรอกออกปัญญา 12 ก.ค. 22 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
844จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน 9 ส.ค. 22พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (03)
845จริต 6 อย่างพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
846จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 1 (61.54)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
847จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 2 (62.23)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
848จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 3 (31.46)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
849จริยธรรมของนักการเมือง (43.07)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
850จริยาวัตรของสมเด็จย่าพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 23
851จะบริสุทธิด้วยปัญญา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
852จะปลงใจลงที่ไหน 1 มีค 22 Aพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
853จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไรพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
854จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเองพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
855จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิตพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (06)
856จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
857จะรักษามรดกไว้ได้อย่างไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 22
858จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุขพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
859จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุขพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)พอรู้ทางก็สุขแท้
860จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา (๒๙.๑๔)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
861จะสอนลูกให้ดีได้อย่างไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 25
862จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา (57.08)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
863จะอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าก็น่าศรัทธา ถ้ามีธรรมให้แก่ประชาชนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
864จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ? [29.58]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
865จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑ (๖๗.๔๗)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะหลากหลาย ในปี ๒๕๔๖
866จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒ (๓๖.๓๙)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะหลากหลาย ในปี ๒๕๔๖
867จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์ 61.57พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
868จะเป็นสุขก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
869จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น (ใหม่) (๔๖.๓๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
870จะไปนั่งสมาธิ หรือเข้าวิปัสสนา ก็มาทำความเข้าใจให้มีพื้นกันไว้ก่อนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
           

หน้า   << 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก