หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามไตรสิกขา และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


ไตรสิกขา::[ศีล (การละชั่ว)]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)รักษาศีลอย่าคิดมากCD_069 (12)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ศีลทำให้มีความสุขCD_069 (04)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ศีลวิสุทธิCD_069 (10)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)หลักของศีล 8CD_069 (07)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อย่าละเมิดศีลCD_069 (12)
6พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ประโยชน์จากการมีศีลแผ่นที่ 29
7พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ศีลธรรมสร้างสันติสุขแผ่นที่ 11
8พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ศีลธรรมเป็นกรอบชีวิตแผ่นที่ 07
9พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ศีลธรรมเป็นระบบของชีวิตแผ่นที่ 18
10พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)หลักการรักษาศีลอุโบสถแผ่นที่ 31
11พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)หลักปฏิบัติสามประการ (ศีล)แผ่นที่ 19
12พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)เข้าถึงธรรมด้วยอุโบสถศีลแผ่นที่ 11
13พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ทาน ศีล.mp3CD_045
14พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ศีลธรรม.mp3CD_045
15พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)สีลานุสสติ.mp3CD_045
16พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ศีล-วิธีทำสมาธิเพื่อแก้ปัญหาCD_042 (02)
17พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ศีลเป็นคุณธรรมของมนุษย์CD_042 (02)
18พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)การรักษาศีลแปดCD_207 (06)
19พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ผู้มีศีลย่อมไม่ตกไปสู่ที่ชั่วCD_207 (04)
20พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ศีลบารมีCD_207 (12)
21พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ศีลสังวรCD_207 (08)
22พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)สละชีวิตเพื่อรักษาศิลCD_207 (09)
23พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อบรมศีลสามเณรCD_207 (16)
24พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เมื่อศีลบริสุทธิ์CD_207 (12)
25พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)รับศีลต้องรักษาธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
26พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ให้ศีลรักษาเราธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
27พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)การสมาทานศีล.mp3CD_007 (01)
28พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)บุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีล.mp3CD_007 (02)
29พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ศีล - เจตนาละเว้น.mp3CD_007 (01)
30พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ศีล ๕.mp3CD_007 (03)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก