ธรรมะบรรยาย
โดย
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
เรื่อง : หลักของศีล 8
www.thammapedia.com
ธรรมะพีเดีย : ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม