หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามนิโรธอริยสัจ(นิโรธ) :: [โลกียสุข]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)โลกธรรม ๘CD_069 (03)
2พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการทำงานแผ่นที่ 02
3พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:ความคลายกำหนัดเป็นสุขแผ่นที่ 04
4พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)วิสาขบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -:ความสุขสามระดับ : การไม่เบียดเบียนแผ่นที่ 06
5พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ถึงจะมีความสุข แต่จะให้เป็นสุขแท้ไม่มีทุกข์ ก็ต้องปฏิบัติต่อสุขนั้นให้ถูก (๕๒.๒๗)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
6พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๑(๘๖.๑๖)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
7พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจ ก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบ ช่วงที่ ๒(๘๐.๓๔)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
8พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างในพอรู้ทางก็สุขแท้
9พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้ (50.59)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
10พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง(๓๘.๕๘)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
11พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความสุขที่ดวรแสวงหาCD_207 (09)
12พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความสุขทุกคนต่างแสวงหาCD_207 (10)
13พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)โลกธรรมแปดCD_207 (13)
14พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุข.mp3CD_007 (03)
15พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขขึ้นกับการกระทำ.mp3CD_007 (01)
16พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขจากการทาน ศีล ภาวนา.mp3CD_007 (01)
17พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขทางกายและความสุขทางใจ.mp3CD_007 (03)
18พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต.mp3CD_007 (01)
19พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขที่แท้จริง.mp3CD_007 (02)
20พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขมาในรูปความสงบ.mp3CD_007 (03)
21พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี.mp3CD_007 (02)
22พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขอยู่ที่ความสงบ.mp3CD_007 (03)
23พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขอยู่ที่ใจสงบ.mp3CD_007 (01)
24พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขเกิดจากการทำบุญ.mp3CD_007 (01)
25พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)ความสุขในทางธรรม.mp3CD_007 (02)
         
หน้า   1
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก