หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามทุกข์อริยสัจ(ทุกข์) :: [ชีวิติคืออะไร : ขันธ์ 5]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตหลงกายเป็นทุกข์CD_069 (07)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตหลงธาตุโลก - จิตCD_069 (06)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตหลงสมมุติCD_069 (04)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สังขารเป็นตัวทุกข์CD_069 (03)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อายตนะหกCD_069 (11)
6พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คู่มือมนุษย์ 6 เบญจขันธ์-คนเรายึดติดอะไรแผ่นที่ 12
7พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จักแผ่นที่ 11
8พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ดูขันธ์ ๕ ให้เห็นการทำงานของชีวิต พอได้พื้นความเข้าใจที่จะไปเรียนอริยสัจตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
9พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ขันธ์5.mp3CD_045
10พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ธาตุ4.mp3CD_045
11พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)รูปธรรม นามธรรม.mp3CD_045
12พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)อายตนะ6.mp3CD_045
13พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)อายตนะภายนอกภายใน.mp3CD_045
14พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ธาตุสี่CD_207 (03)
15พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ธาตุสี่ ขันข์ห้าCD_207 (03)
16พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)รูปขันธ์CD_207 (04)
17พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อุปาทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์CD_207 (16)
18พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เพราะไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าCD_207 (16)
19พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)อุปทานขันธ์ห้า...เป็นทุกข์ธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
20พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)จิตคือธาตุอมตะ.mp3CD_007 (03)
21พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์.mp3CD_007 (01)
22พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)อริยสัจ ๔.mp3CD_007 (01)
23พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)เวทนาขันธ์.mp3CD_007 (03)
24สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯขันธ์ ๕แผ่นที่ 02
25สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯทุกขสัจ - สังขารทุกข์แผ่นที่ 12
26สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯอินทรีย์ ๕แผ่นที่ 10
27หลวงปู่จันทา ถาวโรกายกับจิต.mp3CD_083 (02)
28หลวงปู่จันทา ถาวโรขันธ์5(ราหุล)และสุวรรณสาม.mp3CD_083 (04)
29หลวงปู่จันทา ถาวโรธาตุขันธ์ สติ กิเลส.mp3CD_083 (05)
30หลวงปู่จันทา ถาวโรสังขาร.mp3CD_083 (03)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก