หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามสมุทัยอริยสัจ(สมุทัย) :: [ชีวิตเป็นไปอย่างไร และกระบวนการเกิด ทุกข์ อนุโลมปฏิจจสมุปบาท]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปCD_069 (08)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)วัฏสงสารCD_069 (11)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สังขารเกิดดับCD_069 (10)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อวิชาคือจิตไม่รู้CD_069 (04)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อวิชาพาเกิดCD_069 (11)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)เกิดมาเป็นทุกข์CD_069 (05)
7พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)เกิดมาได้อะไรCD_069 (10)
8พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)อวิชชารวมตัวปกปิดจิตแท้-ธรรมแท้ 5 ธค 09CD_101 (01)
9พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)อวิชชาเป็นต้นเหตุ 7 กค 30.mp3CD_101 (07)
10พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาทแผ่นที่ 10
11พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาทแผ่นที่ 12
12พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองแผ่นที่ 02
13พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:อาหารของอวิชชาแผ่นที่ 04
14พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:อาหารของอวิชชาและวิมุตแผ่นที่ 04
15พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:อิทัปปัจจยตาแผ่นที่ 05
16พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์แผ่นที่ 12
17พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๑ -: สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแผ่นที่ 06
18พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อาสาฬหบูชาเทศนา กัณฑ์ ๓ -: หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจยต...แผ่นที่ 06
19พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ (๕๑.๐๙)ฟังทีไร ได้สุขทุกที
20พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ความเกิดดับ.mp3CD_045
21พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ความแก่.mp3CD_045
22พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)อวิชชา.mp3CD_045
23พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)แก่ เจ็บ ตาย.mp3CD_045
24พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กฏธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายย่อมไปตามกรรมCD_207 (13)
25พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)การเกิดบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆCD_207 (13)
26พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้CD_207 (15)
27พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ชาติความเกิดเป็นทุกข์CD_207 (10)
28พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)สิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุCD_207 (14)
29พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เกิดขึ้นแล้วดับไปCD_207 (04)
30พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เกิดมาสร้างความดีCD_207 (08)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก