หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามสมุทัยอริยสัจ(สมุทัย) :: [ตัณหา]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลสCD_069 (02)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลส ๓ กองCD_069 (11)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลสดองอยู่ในจิตCD_069 (07)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดCD_069 (02)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กิเลสเต็มจิต - รู้เท่าทันCD_069 (04)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ตัณหาไม่มีเมืองพอCD_069 (12)
7พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลส 11 ต.ค. 46.mp3CD_101 (10)
8พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร 23 กค 07CD_101 (01)
9พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กิเลสชอบแต่ความนิ่มนวลอ่อนหวานCD_101 (09)
10พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กิเลสเป็นภัย 20 กค 23 ACD_101 (03)
11พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กิเลสไม่ยอมรับความจริง 3 ตค 34.mp3CD_101 (09)
12พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)เรื่องของกิเลส 15 สค 37.mp3CD_101 (09)
13พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ใครเคยสมหวังเพราะตัณหา 28 กค 28.mp3CD_101 (06)
14พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:ไตรวัฎฎ์ : กิเลสวัฎฎ์-กรรมวัฎฎ์-วิบา...แผ่นที่ 03
15พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๗ -:ไตรตัณหา : กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณห...แผ่นที่ 03
16พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๙ -:ไตรเหตุ : โลภเหตุ-โทสเหตุ-โมหเหตุแผ่นที่ 03
17พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลสแผ่นที่ 01
18พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)อย่าเอาความอยากที่ชั่วร้ายมาปะปน ความอยากที่เป็นกุศลนั้นเราต้องมีตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
19พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)กิเลส.mp3CD_045
20พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ไฟราคะ โทสะ โมหะ.mp3CD_045
21พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสCD_207 (03)
22พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสตัณหาพาท่องทุกข์CD_207 (04)
23พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสทำให้จิตเร้าร้อนCD_207 (17)
24พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสภัยของจิตCD_207 (07)
25พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสเป็นของร้อนCD_207 (12)
26พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสเป็นศัตรูของชีวิตอันดีCD_207 (11)
27พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)กิเลสเผาวิญญาณCD_207 (07)
28พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ความโลภCD_207 (03)
29พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ตัณหาพาท่องทุกข์CD_207 (10)
30พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ตัณหาเหตุแห่งทุกข์CD_207 (12)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก