หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามวิธีสร้างบุญบารมี และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


วิธีสร้างบุญบารมี:: [สมถภาวนา]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กรรมฐานห้าCD_069 (09)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ขัดจิตด้วยสมาธิCD_069 (07)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ความสงบCD_069 (12)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)คุณความดี ๑๐ ประการ - บุญภาวนาคุณพระพุทธเจ้าCD_069 (04)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตรู้แจ้งCD_069 (11)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตรู้แจ้งที่ปัจจุบันCD_069 (03)
7พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จิตสงบจึงจะรู้CD_069 (11)
8พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)นิวรณ์ห้า (๑)CD_069 (10)
9พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)บทสูงสุดของสมถะภาวนาCD_069 (12)
10พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)บุญของการภาวนาCD_069 (10)
11พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)บุญภายในCD_069 (11)
12พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)บุญอยู่ที่ใจCD_069 (08)
13พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)บุญในการภาวนาCD_069 (06)
14พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)พุทโธCD_069 (07)
15พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)พุทโธ ใจเป็นใหญ่CD_069 (01)
16พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)พุทโธ-จิตผู้รู้CD_069 (02)
17พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)พุทโธฝึกสติCD_069 (03)
18พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)พุทโธอยู่ที่ใจCD_069 (02)
19พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาก่อนตายCD_069 (02)
20พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาฆ่ากิเลสCD_069 (08)
21พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาจนเลยตาย - รวมจิตเข้ามาภายในCD_069 (06)
22พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาต้องเด็ดเดี่ยวCD_069 (11)
23พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาเป็นข้อวัตรCD_069 (04)
24พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาแบบครั้งเดียวCD_069 (01)
25พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาในกาย วาจา จิตCD_069 (08)
26พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาในจิตCD_069 (09)
27พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาให้จิตตั้งมั่นCD_069 (09)
28พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สงบจึงเป็นสุขCD_069 (09)
29พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สติCD_069 (10)
30พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สอนจิตให้รู้จริงในปัจจุบันCD_069 (12)
         
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก