หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามพระอาจารย์ และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

ธรรมบรรยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อเรื่อง ชื่อพระอาจาย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
18 จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา (30.09)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
2 ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (1. สายความรู้สึก 2. สายความรู้)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะกับการศึกษา
กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ (57.04)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา ๑๑.๒๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
กระแสใหม่ กระแสไท (44.41)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
การพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม จะไม่ล่มสลาย ถ้าวินัยยังอยู่เป็นฐานพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม 62.19พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
การพัฒนาที่ยั่งยืน 77.57พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
การศึกษากับเศรษฐกิจ : ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน 0:45:48พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะกับการศึกษา
การศึกษากับเศรษฐกิจ: ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน (46.09)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ (56.35)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
การศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ 0:56:59พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะกับการศึกษา
การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟังได้แค่ตัณหา หรือไปถึงปัญญา นี่คือตัวตัดสินพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
การศึกษาแนวพุทธ (๙๒.๔๘)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะหลากหลาย ในปี ๒๕๔๖
การศึกษาแนวพุทธ 1:33:18พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะกับการศึกษา
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย (62.39)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่ ๑๒.๒๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูลพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)พอรู้ทางก็สุขแท้
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล (๔๘.๒๐)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะ จากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล 0:48:46พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะกับการศึกษา
กเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด(76.20).mp3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จะถือพุทธ และรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจ อย่าให้เพี้ยน
ก่อนจะเข้าเนื้อ มาดูหนังอริยสัจกันก่อนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
ก่อนมาถึงพระพรหม [30.13]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม
ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใย 41.37พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย (41.01)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ฟังธรรม ตามกาล ๒๕๔๕
ข้อควรทราบที่ ๓ (นิวรณ์๕ องค์ฌาน๕ ธรรมสมาธิ๕) ๔๓.๒๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ฉบับแยกหมวดธรรม
คนจะพัฒนาได้ ต้องมีวินัยเป็นฐาน วินัยพระยังเหลือ สังคมพุทธไทยเมื่อฐานหาย ต้องรีบฟื้นวินัยให้ทันก่อนจะวอดวายพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
คนด้อยพัฒนา มัวรอเทวดาให้มาช่วย อารยชนรู้จักพึ่งตนและชวนคนให้ร่วมด้วยช่วยกันพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑ [45.36]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
คนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๒ [42.26]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
       
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ที่มาข้อมูล : http://www.watnyanaves.net

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก