หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

ธรรมบรรยาย โดย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
กิเลสอันเดียวเท่านั้น 11 กค 30.mp3CD_101 (07)
วิชาฆ่ากิเลส 29 กค 30.mp3CD_101 (07)
พุทธวิสัย 13 สค 30.mp3CD_101 (07)
ตามร่องรอยศาสดา 29 สค 30.mp3CD_101 (07)
กิเลสแท้ - ธรรมแท้ 5 กย 30.mp3CD_101 (07)
ผู้รู้ - ผู้แนะนำ 15 กย 30.mp3CD_101 (07)
สถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญCD_101 (07)
สาระธรรมของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์CD_101 (07)
งานอันละเอียดลออ 18 ตค 30 A (72:22)CD_101 (08)
พระพุทธเจ้า 18 ธค 30 (47:09)CD_101 (08)
ศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจ 15 มค 31 (50:25)CD_101 (08)
สายทางสู่วิมุตติ 7 กพ 31 (47:06)CD_101 (08)
มารในศาสนา 6 มีค 31 (105:27)CD_101 (08)
ศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตน 2 เมย 31CD_101 (08)
การมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์CD_101 (08)
ความเพียรเพื่อความหลุดพ้น 22 เมย 31.mp3CD_101 (08)
หลักของผู้ปฏิบัติ 28 เมย 31.mp3CD_101 (08)
ก้าวเดินตามหลักศาสนธรรม 15 พค 31CD_101 (08)
กิเลสวัฏฏ์ - ธรรมวัตร 29 กค 31.mp3CD_101 (08)
การประกอบความพากเพียร 28 สค 31CD_101 (08)
การพิจารณาธรรมทั้งหลาย 27 กย 31.mp3CD_101 (08)
ธรรมวุธ 12 ตค 31.mp3CD_101 (08)
สัจธรรมภาคปฏิบัติ 24 ตค 31.mp3CD_101 (08)
ออกเที่ยวธุดงคกรรมฐานปฏิบัติธรรมCD_101 (08)
ศึกษาข้อวัตรปฏิปทานำไปปฏิบัติCD_101 (08)
สายทางดำเนินของธรรม 11 มค 32.mp3CD_101 (08)
ผู้มาศึกษาให้ได้หลักเกณฑ์นำไปฝึกตนCD_101 (08)
สมถะธรรม - วิปัสสนาธรรม 27 กพ 32CD_101 (08)
กลมายากิเลสที่แทรกมา 17 มีค 32.mp3CD_101 (08)
สัมผัสธรรมด้วยภาคปฏิบัติ 15 เมย 32CD_101 (08)
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ที่มาข้อมูล : http://www.cddhamma.com

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก