หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามไตรสิกขา และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


ไตรสิกขา::[ไตรสิกขา]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ทาน ศีล ภาวนาCD_069 (09)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ทาน ศีล ภาวนา (๒)CD_069 (10)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ปฏิบัติให้รู้จริงCD_069 (04)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สุดยอดของการภาวนาCD_069 (08)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อภัยทานCD_069 (05)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อุบายสร้างบารมีCD_069 (08)
7พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)วิธีปฏิบัติธรรมเบื้องต้น 5 มิย 22 ACD_101 (02)
8พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คู่มือมนุษย์ 5 ไตรสิกขา-ขั้นตอนการปฎิบัติศาสนาแผ่นที่ 12
9พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะคืออะไร ? จะมีธรรมะได้อย่างไร ?แผ่นที่ 02
10พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงแผ่นที่ 09
11พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะภาคปฏิบัติแผ่นที่ 08
12พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้แผ่นที่ 01
13พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุแผ่นที่ 02
14พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะสำหรับยุวชน(วัยรุ่น)แผ่นที่ 09
15พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัวแผ่นที่ 10
16พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากธรรมะแผ่นที่ 09
17พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะและผู้มีธรรมะแผ่นที่ 08
18พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แผ่นที่ 09
19พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแผ่นที่ 02
20พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ไตรสิกขา : ศีลสิกขา-สมาธิสิกขา-ปัญญา...แผ่นที่ 03
21พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ ๑๑ -:ไตรมาส : ศีลมาส-สมาธิมาส-ปัญญามาสแผ่นที่ 04
22พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)เหตุแห่งความไม่สำเร็จในการปฏิบัติหรือพัฒนา ที่ท่านยังไม่รู้จ...แผ่นที่ 11
23พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะมีความหมายมากมาย แต่รู้ไว้แค่ ๔ ก็พอตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
24พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)หลักสิกขา : ความจริงแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ฝึกได้ 0:28:33ธรรมะกับการศึกษา
25พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญาCD_042 (01)
26พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ศีล สมาธิ ปัญญาCD_042 (02)
27พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติCD_042 (02)
28พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ศีล สุตะ ปัญญา จาคะ และวิมุตติCD_042 (02)
29พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)สะสมบุญด้วยศีล สมาธิ ปัญญาCD_207 (04)
30พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญาCD_207 (03)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก