หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามไตรสิกขา และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


ไตรสิกขา::[ปัญญา (ทำใจให้บริสุทธิ์)]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จงกำหนดเห็นความตายCD_069 (10)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ปัญญาบารมีCD_069 (10)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ปัญญาเห็นแจ้งในสังขารCD_069 (01)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาขัดจิตขัดใจ - ภาวนาดูของปฏิกูลCD_069 (07)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาดูมรณะกรรมฐานCD_069 (09)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาดูให้รู้แจ้งCD_069 (08)
7พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาตัดกิเลสCD_069 (11)
8พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)ภาวนาไว้ก่อน - จิตติดกิเลสCD_069 (03)
9พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)วิธีต่อสู้กิเลสCD_069 (07)
10พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สติปัฏฐาน - กิเลสCD_069 (04)
11พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สมถะ วิปัสสนากรราฐานCD_069 (09)
12พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)สว่างปัญญาCD_069 (07)
13พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อย่าประมาทCD_069 (11)
14พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อุบายภาวนาละกิเลสCD_069 (01)
15พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อุบายภาวนาเอาชนะกิเลสCD_069 (02)
16พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)กิเลสกลัวสติปัญญา 6 กค 21 ACD_101 (01)
17พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 6 พย 36.mp3CD_101 (09)
18พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ปัญญาฆ่ากิเลสหรือฆ่าธรรม 23 ตค 35CD_101 (09)
19พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ปัญญาอบรมสมาธิ 10 สค 21 ACD_101 (01)
20พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใด 2 มีค 25 ACD_101 (04)
21พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05 (61:33)CD_101 (01)
22พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)สมถะและวิปัสสนา 20 ส.ค. 24.mp3CD_101 (04)
23พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)สมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนา 22 สค 29CD_101 (07)
24พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)หลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิ - ปัญญาCD_101 (07)
25พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)อย่าประมาทนอนใจ 20 มิย 23CD_101 (03)
26พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 1แผ่นที่ 07
27พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การทำวิปัสสนาและใจความสำคัญของวิปัสสนา 2แผ่นที่ 07
28พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(ตอนทื่๑กายานุปัสสน...แผ่นที่ 12
29พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คู่มือมนุษย์ 7 การทำให้รู้แจ้งตามธรรมชาติแผ่นที่ 12
30พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)คู่มือมนุษย์ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาแผ่นที่ 12
         
หน้า   1 2 3 4 5 6 7
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก