หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามไตรสิกขา และพระอาจารย์
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


ไตรสิกขา::[พิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์]
ที่ พระอาจารย์ ชื่อเรื่อง ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)รูปนามไม่เทียงCD_069 (11)
2พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)รูปนามไม่เที่ยง (๒)CD_069 (11)
3พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)หลักอนิจจังCD_069 (12)
4พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)หลักอนิจจ้ง ทุกขุง อนัตตาCD_069 (06)
5พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อนัตตาCD_069 (08)
6พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)อนิจจังCD_069 (12)
7พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)โลกนี้ไม่เที่ยงCD_069 (07)
8พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การทำงานคือการปฏิบัติธรรม การมีชีวิตด้วยจิตว่างแผ่นที่ 01
9พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)การมีชีวิตด้วยจิตว่างแผ่นที่ 01
10พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)ชีวิตว่างแผ่นที่ 10
11พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแผ่นที่ 03
12พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จักแผ่นที่ 11
13พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)อนัตตาของท่านเอง ที่ท่านยังไม่รู้จักแผ่นที่ 11
14พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)หลักใจคือไตรลักษณ์แผ่นที่ 10
15พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)ไตรลักษณ์หลักพิจารณาแผ่นที่ 06
16พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)ต้นตอและที่ดับของพระพุทธศาสนาCD_045
17พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)อนัตตา.mp3CD_045
18พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยงCD_207 (01)
19พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ปล่อยวางวิญญาณหกCD_207 (12)
20พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)ฝึกจิตให้ดี อัตตภาพนี้ไม่เที่ยงCD_207 (08)
21พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญานCD_207 (13)
22พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยงCD_207 (05)
23พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีCD_207 (09)
24พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตาCD_207 (07)
25พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)การอบรมจิตใจให้รู้ในไตรลักษณ์.mp3CD_007 (03)
26พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา.mp3CD_007 (03)
27พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)สิ่งอะไรเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราสลัดออกได้.mp3CD_007 (02)
28สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯความว่าง สงบ หลุดพ้นแผ่นที่ 03
29สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯสุญญตา ๑ กำหนดป่า – แผ่นดินแผ่นที่ 01
30สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯสุญญตา ๒ กำหนดอากาศ – วิญญาณแผ่นที่ 01
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก